مدل سازی جوانه زنی خردل وحشی تحت تاثیر دما و پتانسیل آب: مدل هیدروترمال تایم

پیام:
چکیده:
در این پژوهش مدل سازی جوانه زنی خردل وحشی به مناسب ترین شکل انجام شد. برای توصیف واکنش سرعت جوانه زنی به دما از تابع بتا استفاده شد. با توجه به مدل بتا، دمای پایه خردل وحشی در پتانسیل آب صفر حدود 9/2- درجه سانتی گراد بود و با کاهش پتانسیل آب دمای پایه به تدریج افزایش یافت و در پتانسیل آب 6/0- مگاپاسکال به حدود 2 درجه سانتی گراد رسید. ضرایب تبیین مدل برای دماهای زیر و فوق مطلوب به ترتیب 86/0 و 94/0 بود که بیانگر توصیف دقت مدل در پیش بینی جوانه زنی خردل وحشی در واکنش به دما و پتانسیل آب است. ثابت هیدروترمال تایم در دمای زیرمطلوب (207 مگاپاسکال در درجه روز) کمتر از دماهای فوق مطلوب (274 مگاپاسکال در درجه روز) بود. پارامترها و روابطی که در این مقاله به دست آمدند می‫توانند در مدل های شبیه سازی پویایی بانک بذر یا برای ساخت یک مدل جدید استفاده شوند. همچنین نتایج این پژوهش می تواند برای مطالعات آتی در مورد بیولوژی و اکولوژی خردل وحشی مفید باشد.
زبان:
فارسی
صفحات:
19 -34
لینک کوتاه:
magiran.com/p1134539 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!