بررسی میزان مواجهه با خشونت فیزیکی، روانی و جنسی و عوامل مرتبط با آن در زنان متاهل شهر زاهدان در سال 1388

پیام:
چکیده:
مقدمه
خشونت خانوادگی به نوعی پرخاشگری اشاره دارد که در روابط زوجین رخ می دهد. طبق نظر سازمان بهداشت جهانی، خشونت خانگی علیه زنان به عنوان یک اولویت بهداشتی بوده و دارای عواقب زیادی می باشد. هدف از این مطالعه بررسی میزان مواجهه با خشونت فیزیکی، روانی و جنسی و علل مرتبط با آن در زنان همسردار شهر زاهدان می باشد.
روش کار
در این مطالعه مقطعی، تعداد 354 نفر از زنان همسردار در شهر زاهدان به طور سهمیه ای در سال 1388 مورد بررسی قرار گرفتند. اطلاعات با استفاده از مصاحبه و پرسشنامه خشونت که روایی و پایائی آن در مطالعات قبلی تایید شده بود، جمع آوری شد. بعد از دسته بندی نمرات و گروه بندی بر اساس سطح مواجهه، داده ها با استفاده از آمار توصیفی و آزمون مجذور کای و آنالیز واریانس و آزمون تعقیبی LSD تجزیه و تحلیل شد.
نتایج
این مطالعه نشان داد که میزان مواجهه با خشونت فیزیکی، روانی و جنسی در سطح بالا به ترتیب 4/5، 9/20 و 7/9 درصد می باشد. رابطه معنی دار بین متغیرهای سطح سواد همسر، تعداد فرزندان و سن ازدواج با هر سه خشونت مورد بررسی (04/0P<) و متغیرهای قومیت، سطح سواد و شغل همسر با خشونت فیزیکی و روانی وجود داشت (05/0P<). همچنین بین متغیرهای درآمد و اختلاف سنی با همسر نیز با خشونت روانی و جنسی رابطه معنی داری مشاهده گردید (05/0P<).
نتیجه گیری
میزان خشونت علیه زنان شوهردار در شهر زاهدان بیشتر از حد انتظار می باشد که احتمالا ناشی از پائین بودن سطح اقتصادی، اجتماعی و سواد و آگاهی مردم است. بنابراین باید با آموزش و فرهنگ سازی برای تقویت جایگاه و ارزش های انسانی زنان برنامه های مداخله ای و آموزشی صورت گیرد
زبان:
فارسی
صفحات:
491 تا 499
لینک کوتاه:
magiran.com/p1134637 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!