تحلیل کاربست مولفه های سازمان یادگیرنده در سازمان جهاد کشاورزی استان خراسان رضوی

پیام:
چکیده:
امروزه با رشد سریع دانش و تکنولوژی، نهادینه کردن سازمان یادگیرنده در بین سازمان های ارایه دهنده خدمات عمومی از اهمیت بیشتری برخوردار می باشد؛ چرا که این سازمان ها می باید همگام با تغییرات سریع دانش و تکنولوژی بتوانند خدمات بهتری به ارباب رجوع خود ارایه دهند. یکی از این سازمان ها که رسالت ارایه خدمات فنی، مشاوره ای و آموزشی ترویجی را در زمینه کشاورزی بر عهده دارد سازمان جهاد کشاورزی می باشد. هدف از انجام این پژوهش تحلیل کاربست ابعاد مختلف سازمان یادگیرنده در سازمان جهاد کشاورزی استان خراسان رضوی بود. این پژوهش از نوع کاربردی و غیر آزمایشی بود و به روش توصیفی- همبستگی انجام شد. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه مدون (DLOQ) استفاده گردید. جامعه آماری این پژوهش، کارشناسان سازمان جهادکشاورزی استان خراسان رضوی)303 (N= بودند که 102 نفر از آنان با استفاده از فرمول کوکران بعنوان اعضای نمونه مورد مطالعه انتخاب شدند. نتایج پژوهش نشان داد که میانگین های اکتسابی سازمان جهاد کشاورزی استان خراسان رضوی در 28 مورد از مولفه های مورد سنجش، پایین تر از حد قابل قبول بود. همچنین مشخص گردید ابعاد یادگیری مستمر، گفتگو و یادگیری تیمی بیش از سایر ابعاد در سازمان جهادکشاورزی خراسان رضوی محقق گردیده است. نتایج آمار استنباطی نشان داد همبستگی معنی داری بین ابعاد مختلف سازمان یادگیرنده با میزان تسلط به زبان انگلیسی، میزان مهارت های رایانه ای و مهارت های استفاده از اینترنت وجود دارد.
زبان:
فارسی
صفحات:
63 -76
لینک کوتاه:
magiran.com/p1135608 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.