میزان اثرگذاری مولفه های سرمایه اجتماعی بر کارآفرینی سازمانی کارکنان سازمان جهاد کشاورزی شهرستان دره شهر

پیام:
چکیده:
این تحقیق به روش توصیفی- همبستگی با هدف کلی تحلیل میزان اثرگذاری مولفه های سرمایه اجتماعی بر کارآفرینی سازمانی کارکنان سازمان جهاد کشاورزی انجام شد. جامعه آماری تحقیق، شامل کلیه کارکنان سازمان جهاد کشاورزی شهرستان دره شهر به تعداد 94 نفر بوده است. با استفاده از سرشماری، برای تمامی افراد جامعه پرسشنامه ارسال شد که تعداد 87 نفر از آن ها پرسشنامه ها را تکمیل و عودت دادند. ابزار اصلی برای جمع آوری داده ها پرسشنامه بود. روایی محتوایی پرسشنامه با استفاده از نظرات و پیشنهادهای اعضای هیات علمی گروه ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه تهران و مدیران سازمان جهاد کشاورزی ایلام پس از اصلاح و بازنگری به دست آمد. جهت تعیین پایایی پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ استفاده گردید که مقدار آن به ترتیب برای مقیاس های سرمایه اجتماعی و کارآفرینی سازمانی، 84/0 و 95/0 به دست آمد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS16 انجام شد. نتایج تحلیل همبستگی نشان داد که رابطه مثبت و معنی داری بین مولفه های سرمایه اجتماعی و کارآفرینی سازمانی وجود دارد. همچنین، نتایج حاصل از رگرسیون چندگانه حاکی از آن است که حدود 50 درصد از واریانس متغیر وابسته کارآفرینی سازمانی توسط سه مولفه «هویت جمعی»، «شبکه ها و هنجارهای مشترک» و «انسجام و همبستگی جمعی» تبیین می گردد.
زبان:
فارسی
صفحات:
113 -123
لینک کوتاه:
magiran.com/p1135616 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.