مقایسه اثر ژل آلوئه ورا و کرم سولفادیازین نقره 1% بر بهبودی زخم سوختگی درجه دو

پیام:
چکیده:
مقدمه
آلوئه ورا به طورسنتی برای التیام سوختگی استفاده شده است اما شواهد بالینی، آن نامشخص باقی مانده است. امروزه به دلیل عوارض جانبی کمتر وارزان تر بودن گیاهان دارویی، مصرف آنها رو به افزایش است. این مطالعه نیز به منظور مقایسه اثر پانسمان ژل آلوئه ورا و و کرم سیلورسولفادیازین 1% بر بهبودی زخم سوختگی درجه دو انجام شد.
مواد و روش ها
این کارآزمایی بالینی در بیمارستان ولیعصر(عج)، اراک انجام شد. 64 بیمار با زخم سوختگی درجه دو انتخاب شد و به روش تصادفی ساده در دو گرود آزمایش و کنترل قرارگرفتند. 32 بیمار با ژل آلوئه ورا و 32 بیمار دیگر با کرم سیلور سولفادیازین 1% روزانه پانسمان شدند. با استفاده از ابزار ارزیابی زخم بتس جنسن پارامترهای مربوط به زخم سوختگی در روز اول، هفتم و پانزدهم مورد بررسی قرار گرفت. برای بررسی اطلاعات بدست آمده از نرم افزارآماری spss نسخه 17 و آزمون آماری تحلیل واریانس اندازه گیری های مکرر استفاده شد.
یافته ها
درگروه آزمایش میانگین وضعیت بهبودی در ابتدای مطالعه 515/30با انحراف معیار 316/0 ودر روز پانزدهم به303/13با انحراف معیار516/0 ودرگروه کنترل در ابتدای مطالعه 219/31با انحراف معیار 321/0ودر روز پانزدهم به 188/19 با انحراف معیار524/0 کاهش پیدا کرد. در روز پانزدهم بین دوگروه اختلاف معنی داری مشاهده گردید (F=467/402، P=0.000).
نتیجه گیری
با توجه به عارضه کرم سیلور سولفا دیازین1% در مهار نسبی اپی تلیالیزاسیون و تغییررنگ در ناحیه زخم، ژل آلوئه ورا می تواند جایگزین خوبی برای آن باشد.
زبان:
فارسی
صفحات:
67 -78
لینک کوتاه:
magiran.com/p1135766 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!