تعیین مقدار تجمع مس در گیاهان مرتعی (کاهوی وحشی، درمنه و گون) و خاک در محدوده معدن و کارخانه ذوب مس خاتون آباد شهر بابک

پیام:
چکیده:
اهداف مطالعه حاضر، تعیین مقدار تجمیع مس در خاک و کاهوی وحشی (Lactuca serriola)، درمنه(Artemisia sieberi) و گون (Astragalus bisulcatus) در اطراف معدن ذوب مس خاتون آباد و مقایسه غلظت ها با استانداردهای موجود بود. نمونه برداری از گیاهان و خاک بستر هر گیاه از فواصل 300، 600 و 1000 متری در جهت شمالی کارخانه (به دلیل جهت وزش باد، تراکم بیشتر پوشش مرتعی و در دسترس بودن منطقه) در فروردین ماه 1389 انجام شد. نمونه های برداشت شده به آزمایشگاه منتقل شدند و پس از آماده سازی، توسط Hot plate digester هضم شدند و غلظت فلز مس نمونه ها توسط دستگاه جذب اتمی Konic مدل Wonm 300 اندازه گیری شد. غلظت فلز مس در خاک پای گیاه کاهوی وحشی، درمنه و گون به ترتیب 13/24 – 65/12، 19/20-75/10 و 17/22 – 67-12 میکروگرم بر گرم به دست آمد. غلظت فلز مس درکاهوی وحشی، درمنه و گون نیز به ترتیب 59/17 - 33/5، 46/19 - 17/5 و 73/12 - 47/5 میکروگرم بر گرم اندازه گیری شد. بیشترین و کمترین غلظت فلز مس در تمامی نمونه ها به ترتیب در فاصله 1000 متری و 300 متری معدن به دست آمد. افزایش غلظت فلز مس با افزایش فاصله از کارخانه می تواند ناشی از جهت حرکت باد، وزن کم ذرات حاوی مس، ارتفاع دودکش کارخانه و عدم جذب ذرات ریز بوسیله فیلتر دودکش معدن باشد. میزان غلظت فلز مس خاک منطقه نسبت به استانداردهای تعیین شده پایین تر بود، در حالی که غلظت فلز مس از حد مجاز تعیین شده برای مصرف روزانه دام در مرتع بیشتر بود. بنابراین لازم است مقدار غبار حاوی مس دودکش کارخانه کاهش یابد.
زبان:
فارسی
صفحه:
2
لینک کوتاه:
magiran.com/p1136227 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!