طراحی و ساخت کاست ژنی ctxB-gfp-stxBو بررسی بیان آن در E. coli سویه (Bl21 (DE3

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف
پروتئین های نوترکیب کایمریک، به منظور افزایش بیان پروتئین های محلول، تسهیل در تخلیص آن ها و تولید پلی پپتید چند منظوره، ابداع شده اند. هدف از این تحقیق، ساخت کاست ژنی ctxB -gfp-stxB و بررسی بیان آن به منظور بررسی میزان جذب و دفع آنتی ژن الحاقی در مطالعات بعدی می باشد.
مواد و روش ها
پس از تهیه پرایمر های مورد نیاز برای ژن های gfp به عنوان ژن گزارشگر، ctxB و stxB، از تکنیک PCR برای تکثیر ژن ها استفاده شد. ژن های تکثیر شده، در وکتور pGEM، همسانه سازی و پس از تایید قطعات ژنی به ترتیب ctxB –gfp-stxB به یکدیگر ممزوج شدند. سپس، کاست ژنی ساخته شده، در وکتور بیانی pET28a(+) هم سانه سازی شد. باکتری E. coli سویه (DE3 (Bl21، توسط وکتور نوترکیب، ترانسفورم شد و بیان پروتئین، تحت القای IPTG و الکتروفورز SDS-PAGE ارزیابی شد.
نتایج
ژن های تکثیر شده در وکتور pGEM، همسانه سازی شدند و کلون ها به کمک سه روش PCR، هضم آنزیمی و توالی یابی، تایید شدند. قطعات ژنی تایید شده به ترتیب ctxB -gfp-stxB به یکدیگر ممزوج شد. پس از زیرهمسانه سازی، وجود کاست ژنی ساخته شده به روش هضم آنزیمی تایید شد. برای این کاست ژنی، در E. Coli سویه Bl21(DE3)، بیانی مشاهده نشد.
نتیجه گیری
تعداد زیاد کدون های نادر در ژن های stxB و ctxB، باعث عدم بیان کاست ژنی در E. coli شد. بنابراین، برای دستیابی به بیان و بهینه سازی آن، یافتن میزبانی مناسب، ضروری است. با توجه به ساختار کاست ژنی و جایگاه آنزیم های محدودالاثر بر روی قطعه ساخته شده، ژن های مختلف را می توان جایگزین نموده و قطعات متنوع ژنی تولید نمود.
زبان:
فارسی
صفحه:
18
لینک کوتاه:
magiran.com/p1138461 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.