اثر ضد میکروبی و ضد قارچی کیتوزان محلول در اسید و آب پوسته میگوی سفید هندی (Fenneropenaeus indicus)

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف
امروزه، یافتن مواد ضد میکروبی جدید مورد تحقیق است و منابع دریایی نماینده خوبی برای این هدف هستند. هدف از این مطالعه، بررسی خواص ضد میکروبی و ضد قارچی کیتوزان محلول در اسید و آب روی برخی ارگانیسم های بیماری زا می باشد.
مواد و روش ها
قطر هاله عدم رشد کیتوزان در 3 غلظت 5، 5/7، و 10 میلی گرم در میلی لیتر محلول در اسید و آب روی 4 سویه باکتری بیمارستانی و یک گونه قارچ، به روش انتشار نفوذی، بررسی شد و نتایج حاصل با 4 آنتی بیوتیک استرپتومایسین، جنتامایسین، تتراسایکلین و اریترومایسین، مقایسه گردید. میزان حداقل غلظت مهارکنندگی و کشندگی نیز مورد سنجش قرار گرفت.
نتایج
براساس نتایج آزمایش انتشار نفوذی، بیشترین اثر مهارکنندگی، در کیتوزان محلول در اسید 10% و کمترین تاثیر را کیتوزان محلول در آب داشت (05/0 < p). کیتوزان، بیشترین تاثیر مهار کنندگی رشد را روی ویبریو کلرا سروتایپ اوگاوا نشان داد و کمترین تاثیر را روی اشرشیا کلی داشت (05/0 < p). در مقایسه با آنتی بیوتیک های معمول، کیتوزان محلول در اسید، بهتر مانع رشد باکتری گردیده است. در مطالعه تاثیر مهارکنندگی، رشد قارچ پنیسیلیوم کیتوزان محلول در اسید 10% و محلول در آب بیشترین تاثیر مهار کنندگی را نسبت به شاهد نشان داد.
نتیجه گیری
کیتوزان، خواص ضد میکروبی بهتری علیه استافیلوکوکوس اورئوس و ویبریو اوگاوا نشان داد و خواص ضد قارچی کیتوزان نیز زیاد بود و اختلاف معنی داری با داروهای معمول ضد باکتری و ضد قارچ نشان داد.
زبان:
فارسی
صفحه:
49
لینک کوتاه:
magiran.com/p1138464 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.