بررسی آگاهی و عملکرد زنان شهر فسا نسبت به سرطان پستان درسال 1390

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف

سرطان پستان یکی از مهمترین علت مرگ و میر زنان در سرتاسر دنیاست. خودآزمایی پستان موجب افزایش کشف زودهنگام سرطان پستان می شود. مطالعه حاضر با هدف تعیین میزان آگاهی و عملکرد زنان شهر فسا در رابطه با سرطان پستان انجام شد.

مواد و روش ها

در این مطالعه توصیفی-تحلیلی، 300 نفر از زنان بالای 15 سال مراجعه کننده به مراکز بهداشتی شهر فسا به روش خوشه ایانتخاب شدند. ابزار گرد آوری داده ها، پرسشنامه ای شامل مشخصات فردی، سوالات آگاهی و سوالات عملکرد بود که توسط مامای آموزش دیده و از طریق مصاحبه تکمیل شد. سپس از آمار توصیفی و آزمون های χ 2 و t-test جهت تجزیه و تحلیل استفاده شد. نرم افزار مورد استفاده، SPSS نسخه 15 بود.

نتایج

55 درصد از افراد، دارای آگاهی ضعیف در مورد سرطان پستان بودند، در حالی که 90 درصد دارای عملکرد ضعیف بودند. بین دانش و عملکرد، ارتباط معنی داری از نظر آماری وجود داشت (1 00 /0 (P<. بیشترین میزان آگاهی، در سطح تحصیلات دانشگاهی بود. بین عملکرد و سطح تحصیلات، ارتباط معنی دار آماری وجود داشت (1 00 /0 (P<.

نتیجه گیری

با توجه به این که اکثریت افراد مورد مطالعه از آگاهی و عملکرد ضعیف برخوردار بودند، طراحی برنامه های منظم و مدون آموزشی در رابطه با پیشگیری از سرطان پستان، از قبیل کلاس های آموزشی عملی خودآزمایی پستان، معاینه بالینی پستان و ماموگرافی، جهت افزایش آگاهی زنان در مورد لزوم انجام خود آزمایی پستان و زمان و روش صحیح انجام آن، ضروری به نظر می رسد.

زبان:
فارسی
صفحه:
75
لینک کوتاه:
magiran.com/p1138467 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.