ارزیابی ترمیم نقص استخوان پس از پیوند سلول های استرومائی مغز استخوان در موش صحرائی

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف

سلول های استرومائی مغز استخوان (BMSCs)، سلول های بنیادی چند استعدادی هستند که قابلیت تکثیر و تمایز به سلول های استئوژنیک را دارند. هدف از این تحقیق، بررسی پیوند این سلول ها جهت ترمیم نقص جزئی استخوان در موش صحرایی می باشد.

مواد و روش ها

در این بررسی، 28 سر موش صحرائی نر بالغ به چهار گروه مساوی تقسیم شدند. گروه کنترل، که بعد از ایجاد نقص استخوانی تحت هیچ گونه درمانی قرار نگرفتند. گروه شم (Sham)، که بعد از ایجاد نقص استخوان محیط کشت در محل آسیب تزریق شد. گروه سوم، که پیوند سلول های استرومائی مغز استخوان ((BMSCs را به صورت غیر اتولوگ در محل آسیب دریافت کردند. گروه چهارم، که پیوند سلول های BMSCs را به صورت اتولوگ در محل آسیب دریافت کردند. ترمیم نقص استخوان با استفاده از تصاویر رادیوگرافی و آزمون بیومکانیک در تمام گروه ها، مورد بررسی قرار گرفت.

نتایج

نتایج بدست آمده از بررسی های رادیوگرافی و بیومکانیک استخوان ها هیچ گونه اختلاف معنی داری را میان گروه های شاهد و شم نشان نداد. در بررسی رادیوگرافی، دانسیته محل آسیب استخوان در گروه های سلول درمانی اتولوگ و غیر اتولوگ در مقایسه با گروه کنترل افزایش داشت؛ گرچه این افزایش معنی دار نبود. یافته های آزمون بیومکانیک استخوان ها نشان داد که میانگین حداکثر مقاومت مکانیکی استخوان در گروه های درمانی اتولوگ و غیر اتولوگ در مقایسه با گروه کنترل افزایش یافته است، به طوریکه در گروه اتولوگ افزایش معنی دار (05/0 P <) و در گروه غیر اتولوگ، افزایش غیر معنی دار (07/0 P=) مشاهده شد.

نتیجه گیری

پیوند سلول های BMSCs به ویژه پیوند اتولوگ آن ها، در ترمیم نقص جزئی استخوان تاثیر مثبت دارد.

زبان:
فارسی
صفحه:
34
لینک کوتاه:
magiran.com/p1138469 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.