تاثیر کافور بر محور هیپوفیز- گناد و اووژنز در موش های صحرایی ماده بالغ

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف
کافور، محرک سیستم عصبی و گردش خون، کاهنده ترشح شیر، ضد لانه گزینی جنین و جلوگیری کننده از آبستنی است. در این تحقیق، اثر کافور بر محور هورمونی هیپوفیز- گناد و غلظت هورمون های استروئیدی در موش های صحرایی ماده بالغ مورد بررسی قرار گرفته است.
مواد و روش ها
پارامترهای مورد بررسی شامل غلظت سرمی هورمون های LH، FSH، تستوسترون، پروژسترون و استروژن می باشد. 40 سر موش صحرایی ماده بالغ به 5 گروه تقسیم شدند. محلول کافور در روغن زیتون در دوزهای 25، 50 و 100 میلی گرم بر کیلوگرم وزن بدن تهیه شد. تزریق به روش درون صفاقی و روزانه 2/0 سی سی برای مدت دو هفته انجام شد. گروه کنترل دارویی دریافت نکرد. گروه شاهد، روغن زیتون (حلال کافور) را دریافت کرد و گروه های تجربی 1، 2 و 3 به ترتیب دوزهای 25، 50 و 100 میلی گرم بر کیلوگرم را دریافت کردند. یک روز پس از پایان تزریقات، تشریح و خون گیری از قلب انجام شد و غلظت هورمون ها به روش الایزا اندازه گیری شد. نتایج با استفاده از آزمون های T-test، Duncan و ANOVA تفسیر گردید.
نتایج
بر اساس نتایج به دست آمده، غلظت هورمون های تستوسترون و پروژسترون نسبت به گروه کنترل در سطح P< 0.05 کاهش معنی دار و غلظت هورمون های LH و FSH افزایش معنی داری را نشان می دهد.
نتیجه گیری
کافور احتمالا از طریق افزایش هورمون های LH و FSH منجر به افزایش اووژنز می گردد.
زبان:
فارسی
صفحه:
69
لینک کوتاه:
magiran.com/p1138478 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.