مقایسه تمرین هوازی با شدت بالا و متوسط بر سطح لپتین سرمی و اکسیداسیون چربی دختران جوان چاق

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف
اضافه وزن و چاقی اکنون به عنوان یک مشکل توجه محققان جهان را به خود جلب کرده است. بدین منظور در این پژوهش به مقایسه اثر دو شیوه تمرین هوازی با شدت بالا و متوسط بر میزان لپتین سرمی و اکسیداسیون چربی پرداخته شد.
مواد و روش ها
14 دانشجوی دختر دختر چاق (میانگین سنی 2/6 ± 08/22 سال، 72/12 ± 78 کیلوگرم، میانگین قد 5/6 ± 34/161 سانتی متر، میانگین درصد چربی 68/2 ± 46/36 درصد، میانگین شاخص توده بدنی 77/4 ± 30 کیلوگرم بر مجذور قد به متر) به صورت تصادفی به عنوان نمونه انتخاب شدند. آزمودنی ها به دو گروه تمرین هوازی با شدت بالا (% 95-85 HRmax، 33 دقیقه تمرین) و متوسط (% 70- 50 HRmax، 41 دقیقه تمرین) تقسیم شدند. تمرینات سه روز در هفته برای 8 هفته با صرف انرژی یکسان انجام شد. تجزیه و تحلیل آماری داده های تحقیق با استفاده از آزمون t - زوجی و غیر همبسته، در سطح معنی داری 05/0 = a انجام گرفت.
نتایج
نتایج مطالعه حاکی از افزایش معنادار اکسیداسیون چربی با انجام تمرینات با شدت بالا (p =0.03) و کاهش معنادار لپتین در تمرین با شدت متوسط در مقایسه با تمرین با شدت بالا بود (p =0.03). تمرین با شدت متوسط نیز سبب کاهش معنادار درصد چربی بدون کاهش معنادار لپتین شد (p =0.03).
نتیجه گیری
به نظر می رسد تمرینات با شدت متوسط در اثر کاهش توده چربی بر ترشح لپتین اثر می گذارد، ضمن اینکه این تمرینات با شدت بالا سبب افزایش ظرفیت اکسیداسیونی و بالطبع افزایش اکسیداسیون چربی در حین فعالیت گردید.
زبان:
فارسی
صفحه:
81
لینک کوتاه:
magiran.com/p1138480 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.