به کارگیری مدل رگرسیون لجستیک در بررسی تاثیر رنگ لباس عابران پیاده در آسیب های ناشی از تصادفات

پیام:
چکیده:
سابقه و هدف
هدف از این مطالعه بررسی تاثیرگذاری رنگ لباس بر میزان آسیب های جسمی وارده بر عابر پیاده هنگام سوانح رانندگی و پیشنهاد راه کارهایی به منظور جلوگیری از مشکلات و عوارض ناشی از آن است.
روش بررسی
این پژوهش حاصل یک مطالعه موردی روی عابران پیاده ای است که در سال 1386 دچار سانحه ترافیکی شده و اطلاعات مربوطه در فرم کروکی پلیس ثبت شده و با روش رگرسیون لجستیک مدل سازی و در نرم افزار SPSS نسخه 18 تحلیل شده است.
یافته ها
در سال 1386تعداد 6552 عابر پیاده، دچار سانحه ترافیکی شده اند. از این میان بیش از 75% افراد 4948 مرد بوده اند. بیش از 91 درصد از بین افرادی که اطلاعات تحصیلاتی آن ها در اختیار است دارای تحصیلات کمتر از دیپلم بوده و بیش از سه چهارم افراد لباس روشن به تن داشته اند. بر اساس مدل رگرسیون لجستیک، لباس روشن می تواند سهم مصدومیت شدید را نسبت به لباس تیره تا 42% کاهش دهد. همچنین احتمال فوت عابران پیاده با لباس روشن 82% عابران با لباس تیره است.
نتیجه گیری
عابران پیاده در معرض آسیب های شدیدی در اثر تصادفات جاده ای قرار دارند. به طوری که در بیش از 78% موارد شدیدترین قسمت آسیب دیده، «سر و گردن» یا «سینه و کمر» گزارش شده است. با توجه به آنکه بیشتر عابران پیاده مصدوم شده در تصادفات دارای تحصیلات کمتر از دیپلم بوده اند؛ می توان یکی از دلایل بروز چنین سوانحی را آگاهی پایین و آموزش ناکافی افراد در مورد مقررات راهنمایی و رانندگی دانست. بهترین راه برای جلوگیری از تصادفات با عابر پیاده «رانندگی دفاعی» به معنای مراقب افرادی باشیم که در حریم جاده، راه می روند. همچنین توجه خاص به کودکان و افراد مسن نماییم. این افراد ممکن است متوجه رانندگان در جاده ها نباشند. بی احتیاطی و عدم توجه به علائم راهنمایی و رانندگی نیز از جمله موارد مهم در تصادفات عابران است.
زبان:
فارسی
صفحات:
12 تا 18
لینک کوتاه:
magiran.com/p1138714 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!