عوامل اجتماعی و اقتصادی مرتبط با افزایش سن ازدواج جوانان (مطالعه موردی شهر کرمانشاه)

چکیده:
یکی از شاخص های مهم برای ارزیابی میزان سلامت و بهداشت جسمی و روانی افراد یک جامعه، شاخص سن ازدواج است. بالا رفتن میانگین سن ازدواج می تواند در مسیر سلامت جامعه اختلالاتی به وجود آورد. این مطالعه با هدف شناخت عوامل اجتماعی و اقتصادی مرتبط با افزایش سن ازدواج جوانان با تاکید خاص بر شهر کرمانشاه انجام گردید. روش مطالعه در این پژوهش توصیفی از نوع پیمایشی و ابزار جمع آوری داده-های مربوطه پرسشنامه توام با مصاحبه می باشد. جامعه آماری مطالعه مذکور کلیه دختران و پسران ازدواج نکرده در گروه سنی 25-39 ساله شهر کرمانشاه در سال 1388 است. تعداد آنها برابر 16352 نفر است که با استفاده از نمونه گیری کوکران 380 نفر برای مطالعه انتخاب شدند و براساس نمونه-گیری تصادفی خوشه ایگزینش شدند. داده های گردآوری شده با استفاده از نرم افزار SPSS مورد تحزیه و تحلیل قرار گرفتند. در این مطالعه برای بدست آوردن روایی از روایی صوری و سازه با استفاده از تکنیک تحلیل عاملی و جهت پایایی ابزار پژوهش از آلفای کرونباخ استفاده شد. برای آزمون فرضیه ها از ضریب همبستگی، آزمون های T و F و برای آزمون مدل تجربی از رگرسیون چندمتغیره به شیوه گام به گام و تحلیل مسیر استفاده شد. نتایج حاصل از این مطالعه نشان می دهد که بین متغیرهایی چون نگرش افراد به برابری جنسیتی(48/0-=r)، میزان تحصیلات(32/0-=r)، سبک فرزندپروری استبدادی(235/0=r)، سبک فرزندپروری دموکراسی(44/0-=r)، سطح انتظارات(30/0=r)، میزان سخت گیری والدین(414/0=r)، میزان لذت بردن از مجردی(269/0=r) و میزان استفاده از رسانه ها(149/0=r) ارتباط معناداری وجود دارد. نتایج حاصل از رگرسیون نشان می دهد که متغیرهای میزان دخالت والدین، سبک فرزندپروری، نابرابری جنسیتی، وضعیت مسکن و میزان اعتماد به نفس به ترتیب میزان اهمیتی در تبیین متغیر وابسته داشته اند، وارد معادله رگرسیونی شده اند. این متغیرها رویهم رفته 48/0 از فضای مفهومی متغیر وابسته(سن ازدواج) را تبیین و پیش بینی نموده است.
زبان:
فارسی
صفحه:
81
لینک کوتاه:
magiran.com/p1140696 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!