تاثیر نوکلئوتید جیره بر ترکیب اسیدهای چرب عضله قزل آلای رنگین کمان انگشت قد (Oncorhynchus mykiss)

چکیده:
زمینه مطالعه
نوکلئوتیدها به عنوان ترکیبات درون سلولی با وزن مولکولی پایین، در بسیاری از اعمال سلولی نظیر رمزنگاری ژنتیکی و متابولیسم انرژی دارای نقش کلیدی هستند.
هدف
تاثیر سطوح مختلف نوکلئوتید جیره بر ترکیب اسیدهای چرب عضله ماهی قزل آلای رنگین کمان.
روش کار
آزمایش درون مخازن L 700 مدور با تراکم ذخیره سازی 40 عدد ماهی در هر تانک انجام شد. نوکلئوتید جیره در 5 سطح صفر، 05/0، 1/0، 15/0 و2/0% به جیره غذایی اضافه گردید. غذادهی به ماهیان با وزن متوسط g32/0±35/11 (به میزان 5-3% وزن توده زنده) 5 بار در روز و به مدت 8 هفته انجام شد.
نتایج
پس از 56 روز پرورش، نتایج نشان داد که میزان اسیدهای چرب اکوزاپنتائنوئیک (EPA) و اسید لینولنیک، در تیمار 2/0% نسبت به گروه شاهد افزایش معنی داری داشته است (05/0p<. ) در مقادیر اسیدهای چرب غیر اشباع زنجیره بلند)PUFA(، اسیدهای چرب غیر اشباع SFA()،)3PUFA (n-، )6PUFA(n-، 6/n3n و EPA+DHA، اختلاف معنی داری مشاهده نشد (05/0p>. ) نتیجه گیری نهایی: بطور خلاصه، این آزمایش نشان داد اضافه کردن نوکلئوتید به جیره ماهی قزل آلای رنگین کمان به میزان 2/0 % اثرات مثبتی بر اسیدهای چرب عضله دارد.
زبان:
فارسی
صفحات:
191 -196
لینک کوتاه:
magiran.com/p1140917 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!