خودشناسی اخلاقی پرستاران بیمارستان های آموزشی شهر زاهدان

نویسنده:
پیام:
چکیده:
امروزه با افزایش روزافزون دانش پرستاری، توجه به مسائل اخلاقی در حیطه کار پرستاری نیز از اهمیت خاصی برخوردار شده است. پرستاران نیازمند توانایی بازشناسی معضلات اخلاقی و تصمیم گیری مناسب هستند و این مستلزم اینست که حداقل استانداردهای اخلاقی انسانی و دینی داشته باشند. شواهدی وجود دارد که خودشناسی اخلاقی یکی از عوامل موثر بر تصمیم گیری اخلاقی در محیط بالین است. با توجه به کمبود مطالعه در زمینه خودشناسی اخلاقی و نقش پررنگ این متغیر در تصمیم گیری اخلاقی بر آن شدیم که به این مطالعه بپردازیم. این پژوهش یک مطالعه توصیفی مقطعی می باشد که با هدف بررسی میزان خودشناسی اخلاقی پرستاران شاغل در دو بیمارستان آموزشی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شهر زاهدان انجام شد. محیط پژوهش دو بیمارستان امام علی (ع) و تامین اجتماعی شهر زاهدان بودند. جمع آوری اطلاعات با استفاده از پرسشنامه خودشناسی اخلاقی چانگ (1965 م.) انجام شد. آنالیز اطلاعات با استفاده از نرم افزار SPSS 17 انجام شد. در این مطالعه از 200 نفر شرکت کننده 188 حاضر به همکاری شدند و 12 نمونه ریزش داشتیم. در این مطالعه درجه خودشناسی اخلاقی در پرستاران با متوسط نمره 52/3 از پنج بود. بین ویژگی های دموگرافیک و خودشناسی اخلاقی ارتباط معنی داری مشاهده نشد ((p>0.05. نتایج این بررسی نشان داد که خودشناسی اخلاقی پرستاران در سطح نسبتا بالایی می باشد، اما تا حد ایده آل فاصله دارد. به همین دلیل نظام آموزش و خدمات پرستاری می بایست به دنبال راه هایی برای افزایش خودشناسی اخلاقی و متعاقب آن دیگر عوامل موثر در تصمیم گیری محیط های اخلاقی در بالین را داشته باشد.
زبان:
فارسی
صفحات:
103 تا 117
لینک کوتاه:
magiran.com/p1143264 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!