ارزیابی درونی گروه پرستاری دانشکده پرستاری، مامایی و پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان در سال 1389

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف
ارتقاء مستمر کیفیت آموزش عالی هدف نهایی ارزیابی آموزشی است. در این راستا ارزیابی درونی، قضاوت در مورد کیفیت و دستیابی به اهداف نظام آموزشی را فراهم می سازد. این مطالعه با هدف ارزیابی درونی گروه پرستاری دانشکده پرستاری، مامایی و پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان انجام شد.
مواد و روش ها
این پژوهش مقطعی بر روی 186 نمونه پژوهش شامل 16 نفر عضو هیات علمی، 4 نفر غیر هیات علمی و 166 دانشجوی کارشناسی پرستاری در سال 1389 به صورت سرشماری در پژوهش شرکت داده شدند، انجام گرفت. ابزار گردآوری داده ها، پرسش نامه و فرم وارسی پژوهشگر ساخته و روش گردآوری آن ها خودگزارشی بود. تجزیه و تحلیل اطلاعات نیز با استفاده از روش های آمار توصیفی صورت گرفت.
یافته ها
بر اساس نتایج، گروه پرستاری از نظر اهداف و جایگاه سازمانی، هیات علمی، فرآیند یاد دهی - یادگیری و آموزش بالینی در حد مطلوب و از نظر دانشجویان، دوره های آموزشی و برنامه های درسی و غیردرسی، تجهیزات آموزشی، پژوهشی، آزمایشگاهی و تشخیصی در حد نسبتا مطلوب و از نظر طرح های پژوهشی در حد نامطلوب ارزیابی شد.
نتیجه گیری
با اجرای ارزیابی درونی، وضعیت موجود و مطلوب گروه آموزشی به تصویر کشیده و نقاط قوت و ضعف گروه آشکار شد. لذا اجرای این رویکرد به صورت مستمر جهت افزایش کیفیت تمامی رشته های تخصصی توصیه می شود.
زبان:
فارسی
صفحات:
353 -364
لینک کوتاه:
magiran.com/p1144356 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.