بررسی عوامل اجتماعی و فرهنگی موثر بر سبک زندگی دانشجویان شهر اصفهان

پیام:
چکیده:

سبک زندگی جوانان به ویژه دانشجویان در سا ل های اخیر دچار تحولات زیادی شده است. از طرف دیگر، با توجه به اهمیت یافتن مسائل فرهنگی و مطرح شدن مفاهیمی همچون مهندسی فرهنگی، شناخت گرایش های فرهنگی و سبک زندگی دانشجویان و عوامل موثر بر آن ضرورت پیدا می کند. در این پژوهش با الهام گرفتن از نظریات جامعه شناسی پست مدرن مانند مفهوم سرمایه فرهنگی از بوردیو (1984) و زیبایی شناختی کردن زندگی از فدرستو ن (1991)، عوامل موثر بر سبک زندگی دانشجویان دانشگاه های اصفهان مورد بررسی قرار گرفت. جامعه آماری این پژوهش، کلیه دانشجویان مشغول به تحصیل در دانشگاه های شهر اصفهان می باشد. حجم نمونه 361 نفری با استفاده از روش نمونه گیری خوش های و در مرحله بعد با تاکید بر بومی بودن دانشجو به صورت اتفاقی ساده انتخاب گردید. روش تحقیق پیمایش و ابزار جم ع آوری اطلاعات پرسشنامه بود. یافته های استنباطی نشان داد که متغیر های طبقه اجتماعی و استفاده از (β=0/ استفاده از اینترنت (170، (β=0/ معاشرت با دوستان (159، (β=0/155) بر متغیر س ب ک زندگی تاثیر دا ش تند، که این متغیرها در مجموع توآن (β=0/ ماهواره (304 است ند 37 درصد تغییرات متغیر س ب ک زندگی را تبیین کنند. همچنین نتایج نشان داد که متغیر جنسیت بر سبک زندگی تاثیری ندار د. مدل دیاگرام مسیر نیز نشان دهنده تاثیر متغیر طبقه اجتماعی بر میزان استفاده از ماهواره و اینترنت می باشد

زبان:
فارسی
صفحه:
125
لینک کوتاه:
magiran.com/p1145108 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.