سنجش سطح سواد اطلاعاتی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی قم

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف
به دلیل چالش های اجتماعی که اطلاعات را به کالایی با ارزش تبدیل کرده است، و نیاز فارغ التحصیلان برای اینکه به یادگیرندگان مادام العمر تبدیل شوند، کسب سواد اطلاعاتی؛ مهارتی پایه برای یادگیری موثر در آموزش عالی است. این پژوهش با هدف بررسی وضعیت سواد اطلاعاتی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی قم طی سالهای 90-1389 انجام شد.
روش بررسی
در این مطالعه توصیفی، 120 نفر از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی قم توسط پرسشنامه مشخصات سواد اطلاعاتی Das (پرسشنامه استاندارد طراحی شده جهت سنجش سواد اطلاعاتی واقعی و پایه توسط داورپناه، سیامک) مورد بررسی قرار گرفتند. داده ها با استفاده از آزمون های آماری تی، اف و تعقیبی LSD در سطح معنی داری 05 /0>p تجزیه و تحلیل شدند.
یافته ها
در این مطالعه، میانگین نمره سواد اطلاعاتی کسب شده پاسخگویان برای کل پرسشنامه 25/ 10±84/ 31 بود. میانگین نمره سواد اطلاعاتی دانشجویان دانشکده های مختلف به ترتیب: دانشجویان دانشکده پیراپزشکی (97/ 9±70/ 32)، دانشکده بهداشت (53/ 9±73/ 28)، دانشکده پرستاری و مامایی (50/ 10±52/ 32) و دانشجویان دانشکده پزشکی (60/ 10±61/ 36) برآورد شد. همچنین بین سواد اطلاعاتی با متغیرهای جنسیت، بومی بودن یا نبودن، میزان تحصیلات والدین و میزان تولیدات علمی دانشجویان، تفاوت معنی داری وجود نداشت (05/ 0
نتیجه گیری
طبق نتایج این تحقیق، سواد اطلاعاتی اکثر دانشجویان در سطح نامطلوبی قرار دارد، که با توجه به یافته های مذکور، بین سطح سواد اطلاعاتی با متغیرهای مورد بررسی نیز هیچ نوع ارتباط آماری معنی داری مشاهده نشد.
زبان:
فارسی
در صفحه:
23
لینک کوتاه:
magiran.com/p1145456 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!