کیفیت زندگی در مراحل مختلف یائسگی در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی کرج

پیام:
چکیده:
هدف از این مطالعه بررسی کیفیت زندگی در مراحل مختلف یائسگی زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر کرج بودکه در این مطالعه ی توصیفی مقطعی 276 زن چهل تا شصت ساله مورد مطالعه قرارگرفتند. نمونه گیری به روش تصادفی چند مرحله ای انجام شدو ابزار گردآوری داده ها پرسش نامه های استاندارد کیفیت زندگی درزنان یائسه بود که با روش مصاحبه تکمیل و اطلاعات به وسیله ی نرم افزار آماری SPSSو با استفاده از آمار توصیفی و آزمون کای دو تحلیل شد. بر اساس نتایج به دست آمده 3/72% زنان در مرحله ی قبل از یائسگی و3/49% زنان در حوالی یائسگی کیفیت زندگی مناسبی داشتند 1/87% زنان در گروه یائسه ی کمتر از پنج سال و2/79% در گروه یائسه ی بیشتر مساوی پنج سال زندگی با کیفیت متوسطی داشتند. بر اساس آزمون کای دو بین کیفیت زندگی با مراحل مختلف یائسگی ارتباط معنا داری وجود دارد (001/0=P). شدت علائم یائسگی 8/73% زنان قبل از یائسگی در حدی بود که مشکلی برای آن ها ایجاد نکرده بود، اما در افراد یائسه4/69% شدت علائم یائسگی افزایش یافته و باعث اختلال در زندگی روزمره و کیفیت نامناسب زندگی آن ها شده بود (001/0 =P). هم چنین بین مدت یائسگی و کیفیت زندگی ارتباط معنا داری وجود ندارد(441/0 =P). طبق نتایج این مطالعه، کیفیت زندگی در مراحل مختلف یائسگی تغییر می کند ولی بعد از یائسگی زمان آن تاثیری بر کیفیت زندگی ندارد. بر همین اساس، آموزش در مورد بهداشت میانسالی در دو بعد آموزش همگانی و آموزش عالی ضرورت می یابد تا با افزایش آگاهی نگرش ها تغییر کند و سلامت در مراحل مختلف یائسگی ارتقا یابد.
زبان:
فارسی
در صفحه:
135
لینک کوتاه:
magiran.com/p1145676 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!