بررسی مقایسه ای اثرات دود سیگار و قلیان بر سطح سرمی LH، FSH، پروژسترون و استرادیول در موش های صحرایی ماده

پیام:
چکیده:
سابقه و هدف

برخی مطالعات ارتباط بین مصرف دخانیات و سطح سرمی هورمون های جنسی را نشان داده اند. این مطالعه به بررسی مقایسه ای اثرات دود سیگار و قلیان بر سطح سرمی LH، FSH، پروژسترون و استرادیول در موش های صحرائی ماده پرداخته است.

مواد و روش ها

در این تحقیق تجربی-آزمایشگاهی، موش های صحرایی ماده نژاد ویستار به صورت تصادفی به گرو ه های 10 سری شاهد، دریافت کننده دود سیگار و دریافت کننده دود قلیان تقسیم بندی شدند. نمونه ها به مدت 100دقیقه در روز در مواجهه با دود سیگار یا قلیان قرار گرفتند. پس از 6 هفته، خون گیری انجام گرفت و پس از تهیه سرم، سطح هورمون های LH، FSH، استرادیول و پروژسترون به روش رادیوایمونواسی اندازه گیری شد.

نتایج

سطح سرمی هورمون های LH و FSH در موش های دریافت کننده دود سیگار و دود قلیان نسبت به گروه شاهد، دچار تغییر معنی داری نشد. هرچند، سطح سرمی هورمون های پروژسترون و استرادیول در موش های دریافت کننده دود سیگار و سطح سرمی پروژسترون در موش های دریافت کننده دود قلیان نسبت به گروه شاهد به طور معنی داری کاهش یافت (001/0>P).

نتیجه گیری

به نظر می رسد مواجهه با دود سیگار نسبت به مواجهه با دود قلیان، اثر مهاری بیشتری بر سیستم تولید مثلی ماده داشته و برخلاف دود قلیان که تنها سبب کاهش سطح سرمی هورمون پروژسترون شده است، دود سیگار موجب کاهش سطح سرمی هر دو هورمون استرادیول و پروژسترون گردیده است.

زبان:
فارسی
صفحات:
232 -238
لینک کوتاه:
magiran.com/p1146954 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.