تاثیر مصرف مکمل گلوتامین بر تغییرات HSP72، کورتیزول و گلوکز پلاسما پس از فعالیت ورزشی

پیام:
چکیده:
مقدمه
گلوتامین نقشی کلیدی در محافظت از سلول به دنبال استرس بر عهده دارد که این امر همراه با افزایش HSP72 می باشد. به نظر می رسد این امر به سوخت و ساز گلوتامین و ارتباط آن با مقادیر کورتیزول و روند گلوکونئوژنز وابسته باشد.
مواد و روش ها
به منظور بررسی اثر مصرف مکمل گلوتامین بر تغییرات HSP72، کورتیزول و گلوکز پلاسما، 28 فوتبالیست باشگاهی به چهار گروه برابر: کنترل، مکمل، مکمل فعالیت ورزشی و فعالیت ورزشی تقسیم شدند. مکمل و دارونما به مقدار 5/0 گرم به ازای هر کیلوگرم از وزن بدن و حجم 5 میلی لیتر به ازای هر کیلوگرم از وزن بدن در یک ساعت قبل از اجرای پروتکل فعالیت تناوبی مصرف شد. پروتکل فعالیت ورزشی شامل 3 مرحله دویدن 20 دقیقه ای با شدت 80% بیشینه ضربان قلب و استراحت های 5 دقیقه ای پیاده روی بود. نمونه های خونی پایه، پیش آزمون، پس آزمون و 90 دقیقه پس از آزمون اخذ و مقادیر کورتیزول، گلوکز و HSP72 به ترتیب با استفاده از روش رادیوایمنواسی، آنزیمی و الایزا سنجیده شد. داده ها با استفاده از آزمون تحلیل واریانس در اندازه گیری مکرر چند متغیره و آزمون تعقیبی بونفرونی در سطح 05/0 P≤تحلیل شد.
یافته ها
مقادیر کورتیزول و گلوکز پلاسما در هیچ یک از گروه ها تغییر معنی داری از خود نشان نداد. مقادیر HSP72 در گروه های مکمل و مکمل فعالیت ورزشی افزایش یافت.
نتیجه گیری
به نظر می رسد گلوتامین مستقل از نقشی که در ارتباط با کورتیزول و گلوکواستاتیک دارد، ممکن است محرک پاسخ HSP72 نیز باشد، هم چنین ترکیب مکمل فعالیت ورزشی پاسخ بزرگ تری از HSP72 را منجر می شود، بنابراین به ورزشکارانی که قصد شرکت در مسابقات و یا فعالیت های شدید را دارند، مصرف مکمل گلوتامین توصیه می شود.
زبان:
فارسی
صفحات:
166 -173
لینک کوتاه:
magiran.com/p1148874 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.