شناسایی راه های تعیین الگوی بهینه ترافیک شهری

پیام:
چکیده:
مطالعه ی حاضر به منظور بررسی و شناسایی راه کارهای مدیریتی جهت حل معضلات ترافیکی شهرستان تنکابن از شهرهای شمالی استان مازندرن انجام شد. جامعه آماری مطالعه حاضر، کلیه رانندگان وسایط نقلیه سواری شخصی و عمومی شهرستان تنکابن می باشد. روش نمونه گیری طبقه بندی شده برای انتخاب نمونه ها استفاده و تعداد کل نمونه ها بالغ بر 406 نمونه شامل 126 و 280 راننده وسیله نقلیه شخصی و عمومی می باشد. داده ها مربوط به سال 1388 و از طریق مصاحبه و تکمیل پرسشنامه گردآوری و مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت. نتایج بدست آمده نشان می دهد، سهم وسایط نقلیه ی شخصی بالغ بر 95 درصد و سهم وسایط نقلیه عمومی تنها 5 درصد خودرو های موجود در شهرستان تنکابن را به خود اختصاص داده اند. یافته ها نشان می دهد، کلیه ی مسایل اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، زیست محیطی و اجرایی شهروندان و موقعیت جغرافیایی محیط مورد مطالعه، به عنوان عوامل دخیل در ایجاد معضل ترافیک، نقش بسزایی دارند. نتایج نشان می دهد، تمایل شدید مردم به داشتن وسیله ی نقلیه شخصی است. همچنین براساس یافته های پژوهش مشخص شد، ارتباط معنی داری بین متغییرهای پنج گانه ی توسعه از دیدگاه پاسخگویان وجود دارد.
زبان:
فارسی
صفحه:
91
لینک کوتاه:
magiran.com/p1149676 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.