بررسی تاثیر آوای قرآن و موسیقی بدون کلام بر اضطراب بیماران کاندید آندوسکوپی

پیام:
چکیده:
مقدمه
صدا درمانی، یکی از روش های درمانی طب مکمل بوده که در بسیاری از بیماری ها مورد استفاده قرار می گیرد. با توجه به اینکه بیماران کاندید آندوسکوپی از سطح اضطراب بالایی برخوردار می باشند، هدف از مطالعه حاضر، بررسی تاثیر آوای قرآن و موسیقی بدون کلام بر میزان اضطراب بیماران کاندید آندوسکوپی می باشد.
مواد و روش ها
این مطالعه یک کارآزمایی بالینی بوده که برروی 60 نفر از بیماران مراجعه کننده به یک مطب خصوصی بیماری های گوارش، انجام گردیده است. بیماران به طور تصادفی به سه گروه آوای قرآن، موسیقی و شاهد تقسیم شدند. اطلاعات با استفاده از دو پرسشنامه اطلاعات دموگرافیک و پرسشنامه استاندارد اسپیل برگر برای سنجش اضطراب، جمع آوری گردید.
نتایج
نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که میانگین اضطراب در سه گروه بعد از مداخله تفاوت معناداری دارند و مقایسه نمرات اضطراب قبل و بعد از مداخله نشان داد که استماع قرآن (001/0=P) و موسیقی (03/0=P) نسبت به عدم مداخله (09/0=P) بر سطح اضطراب بیماران تاثیر مثبت دارد. در گروه استماع آوای قرآن، میانگین اضطراب کمتری نسبت به سایر گروه ها گزارش شد.
نتیجه گیری
با توجه به این که آوای قرآن نسبت به موسیقی بدون کلام تاثیر بیشتری بر کاهش اضطراب بیماران داشته است، استفاده از آوای قرآن قبل از انجام کلیه اقدامات درمانی همراه با سطح اضطراب بالا توصیه می گردد.
زبان:
فارسی
صفحات:
67 تا 70
لینک کوتاه:
magiran.com/p1149812 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!