حمایت تلفنی در افسردگی زنان پس از زایمان طبیعی

پیام:
چکیده:
پیش زمینه و هدف

دوره نفاس یک زمان بالقوه خطرناکی برای افسردگی پس از زایمان است. از جمله ابزارهای کاهش دهنده افسردگی پس از زایمان، حمایت های پس از زایمان است. این مطالعه با هدف تعیین تاثیر حمایت های تلفنی پس از زایمان بر افسردگی زنان در دوره نفاس انجام شده است.

مواد و روش کار

این پژوهش، مطالعه ای نیمه تجربی از نوع تصادفی دو گروهی است که در بیمارستان رازی شهرستان مرند انجام گرفت. تعداد 260 زن واجد شرایط پس از زایمان طبیعی به صورت تصادفی در دو گروه تجربه و کنترل قرار گرفتند، گروه مداخله (130 نفر) علاوه بر مراقبت های روتین دوره نفاس، هفته اول دو بار، هفته دوم تا ششم یک بار در هفته مشاوره تلفنی به مدت 20 دقیقه دریافت نمودند. گروه کنترل (130 نفر) فقط مراقبت های روتین نفاس را دریافت می کردند. ابزار گردآوری اطلاعات شامل برگه ثبت اطلاعات دموگرافیک، فرم ثبت مشکلات دوره نفاس و مقیاس غربالگری افسردگی پس از زایمان (EPDS) بود که روز چهل و دوم توسط پرسشگر آموزش دیده و از طریق مصاحبه حضوری تکمیل گردید. در نهایت داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS Version 11.5 و با آزمون های آماری کای دو، آزمون دقیق فیشر، آزمون تی مستقل مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.

یافته ها

بر اساس یافته های این پژوهش، میانگین نمره مقیاس غربالگری افسردگی در شش هفته پس از زایمان در گروه مداخله 12/5 ± 80/15 و در گروه کنترل 90/5 ± 43/18 بود. بین میانگین نمره افسردگی بر اساس مقیاس EPDS در دو گروه مداخله و کنترل اختلاف آماری معنی داری (0001/0> P) مشاهده گردید.

بحث و نتیجه گیری

بر اساس نتایج این پژوهش به نظر می رسد حمایت تلفنی توسط ماما بتواند بر کاهش افسردگی بعد از زایمان زنان در دوره نفاس موثر باشد. انجام مطالعات بیشتر در این زمینه می تواند کمک کننده باشد.

زبان:
فارسی
صفحه:
335
لینک کوتاه:
magiran.com/p1151608 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.