ویژگی های استاد خوب از دیدگاه دانشجویان دانشکده ی بهداشت دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی

پیام:
چکیده:
مقدمه و هدف

استاد مهم ترین عامل ایجاد موفقیت مطلوب در تحقق اهداف آموزشی است و شناخت خصوصیات استاد خوب توسط اساتید باعث ارتقای کیفیت آموزش می شود. لذا این مطالعه با هدف تعیین ویژگی های یک استاد خوب از دیدگاه دانشجویان دانشکده ی بهداشت انجام گرفت.

روش بررسی

این پووهش یک مطالعه توصیفی –مقطعی بود. جامعه ی آماری، دانشجویان دانشکده ی بهداشت دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی بودند. 100 نفر نمونه وارد مطالعه گردیدند که به صورت سرشماری انتخاب شدند. ابزار گرد آوری داده ها، پرسشنامه ای بود که روایی و پایایی آن تایید گردید.داده ها با استفاده از آزمون توصیفی و شاخص های آماری تجزیه و تحلیل گردید.

یافته ها

بر اساس نتایج پژوهش 85 درصد دانشجویان زن، 15 درصد مرد، 93 درصد مجرد و 7 درصد متاهل بودند. در حیطه ی دانش پژوهشی، آیتم تسلط استاد در درس مورد تدریس با میانگین 68/4±65/0، در حیطه ی روش تدریس، آیتم شیوایی بیان با میانگین6/4 ±72/0، در حیطه ی توانایی ارتباط، آیتم راحت بودن دانشجو در ارتباط با استاد و طرح موضوعات با میانگین54/4 ±72/0 و در حیطه ی شخصیت فردی، انعطاف پذیری استاد با میانگین 27/4 ±9/0 از ویژگی های مهم استاد خوب از دیدگاه دانشجویان بودند.

نتیجه گیری

مهم ترین ویژگی های استاد خوب از دیدگاه دانشجویان تسلط استاد بر موضوع تدریس، شیوایی بیان و توانایی ارتباط و انعطاف پذیری استاد می باشد بنابراین موارد مذکور باید در جذب و تامین نیروی انسانی جهت آموزش دانشجویان در دانشگاه و هم چنین آموزش مهارت های ذکر شده مدنظر مسوولین قرار گیرد

زبان:
فارسی
صفحات:
22 -29
لینک کوتاه:
magiran.com/p1152462 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.