طراحی و تدوین راهبرد توسعه ورزش همگانی استان کرمان

پیام:
چکیده:
هدف از انجام این پژوهش، طراحی و تدوین راهبرد توسعه ورزش همگانی استان کرمان است. نمونه آماری پژوهش، 30 تن (22 مرد و 8 زن) از استادان تربیت بدنی موسسات آموزش عالی، مدیران هیات علمی تربیت بدنی وزارت علوم تحقیقات و فناوری، مدیران و کارشناسان تربیت بدنی، مدیرعامل های باشگاه های حاضر در لیگ های برتر کشور و دانشجویان ارشد مدیریت ورزشی استان بودند که در زمینه فعالیت های ورزشی نقش داشتند. ابزار جمع آوری داده ها، پرسشنامه محقق ساخته است که روایی آن توسط چند تن از استادان صاحب نظر و پایایی آن با روش آلفای کرونباخ (91 درصد) تایید شد. پرسشنامه مشتمل بر 47 سوال رتبه بندی شده در زمینه بررسی قوت ها، ضعف ها و تهدیدهای ورزش همگانی استان کرمان بود. داده های پژوهش با استفاده از آمار توصیفی و آزمون فریدمن تجزیه وتحلیل شد. همچنین پس از تجزیه وتحلیل قوت ها، ضعف ها، فرصت ها و تهدیدها و تشکیل ماتریس ارزیابی هریک از عوامل داخلی و خارجی ورزش همگانی استان کرمان، محرز شد که اداره کل تربیت استان کرمان در زمینه ورزش همگانی در موقعیت WT قرار دارد که باید از راهبرد تدافعی (تغییر یا رها کردن) استفاده کند. در نهایت، براساس تحلیل های راهبردی به تدوین برنامه راهبردی اداره کل تربیت بدنی استان کرمان در ورزش همگانی اقدام شد و موضوعات آن شامل بیانیه چشم انداز، ماموریت، اهداف بلندمدت، راهبرد و برنامه های عملیاتی ورزش همگانی استان کرمان بود.
زبان:
فارسی
صفحات:
149 -172
لینک کوتاه:
magiran.com/p1153310 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.