ارزیابی فراورده قارچی گرین ماسل ((Metarhizium anisopliae var. acridum برای کنترل ملخ کوهان دار تاغ Dericorys albidula (Serv)

پیام:
چکیده:

تاغ (Haloxylon spp.) به عنوان یک گونه ی گیاهی مقاوم به شرایط خشک و بیابانی کشور در تثبیت شن های روان مورد توجه می باشد. در حال حاضر سطح تاغزارهای دست کاشت کشور 5/1 میلیون هکتار برآورد می گردد. ملخ کوهان دار تاغ Dericorys albidula (Serv.) به عنوان آفتی تک خوار، هرساله خسارت قابل ملاحظه ای به تاغزارها وارد می کند. کاربرد ترکیبات شیمیایی در محدوده ی جنگل ها و مراتع به دلیل حساسیت های زیست محیطی با محدودیت های ویژه ای همراه است، بنابراین فراورده بیولوژیکی Green Muscle شرکت BCP که ماده ی موثره ی آن اسپور قارچ Metarhizium anisopliae var. acridum می باشد، برای کنترل ملخ کوهان دار تاغ به میزان 50 گرم در هکتار روی پوره های ملخ کوهان دار تاغ در 2 سال متوالی (1389 و 1390) در قالب طرح آزمایشی کاملا تصادفی به ترتیب با چهار و پنج تکرار در شرایط صحرایی (داخل قفس) در منطقه ابوزیدآباد کاشان و حسین آباد قم با سمپاش ULV و الکترواستاتیک، مورد ارزیابی قرارگرفت. از گازوئیل به عنوان ماده حامل استفاده شد. نتایج نشان داد که تیمارها در سطح یک درصد با هم اختلاف داشتند. البته بین سمپاش ها تفاوت آماری مشاهده نشد. به طوری که بیشترین تلفات در سال دوم با سمپاش ULV(98 درصد) و کمترین میزان تلفات در سمپاش الکترواستاتیک و سال اول (92 درصد) وجود داشت. بنابراین کاربرد این فرآورده با توجه به کارایی و اختصاصی عمل کردن آن در کنترل این ملخ در تاغزارها قابل توصیه می باشد.

زبان:
فارسی
در صفحه:
46
لینک کوتاه:
magiran.com/p1153421 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
دسترسی سراسری کاربران دانشگاه پیام نور!
اعضای هیئت علمی و دانشجویان دانشگاه پیام نور در سراسر کشور، در صورت ثبت نام با ایمیل دانشگاهی، تا پایان فروردین ماه 1403 به مقالات سایت دسترسی خواهند داشت!
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!