اثر الکترون دهنده ها بر پلیمرشدن پروپیلن با کاتالیزور

پیام:
چکیده:
استفاده از الکترون دهنده ها در کاتالیزور و همچنین پلیمرشدن ریزساختار و خواص پلی پروپیلن را تغییر می دهد. در این مقاله سازوکار عملکرد الکترون دهنده های مختلف داخلی و خارجی بر پلیمرشدن پروپیلن به وسیله کاتالیزور های زیگلر- ناتا بررسی می شود. در بخش اول سازوکار پلیمرشدن پروپیلن به کمک کاتالیزورهای زیگلر- ناتا مرور ارائه میشود. سپس انواع الکترون دهنده های داخلی معرفی شده و نحوه برهمکنش آنها با سطح نگهدارنده کاتالیزور واثر آنها بر خواص نهایی محصول از جمله توزیع وزن مولکولی بررسی می شود. در ادامه علل لزوم استفاده از الکترون دهنده خارجی به ویژه در نسلهای سوم و چهارم کاتالیزورهای زیگلر- ناتا مرور میشود. در بخش بعدی به بررسی سازوکار عملکرد الکترون دهنده های خارجی آلکوکسی سیلانی و اثر حضور و ساختمان این الکترون دهنده ها بر پلیمریزاسیون پروپیلن و فعالیت کاتالیزور، خواص محصول مانند فضاویژگی و وزن مولکولی پلی پروپیلن حاصل پرداخته می شود.
زبان:
فارسی
در صفحه:
39
لینک کوتاه:
magiran.com/p1153986 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!