اللغه فکر و ثقافه و ادب

نویسنده:
چکیده:

یمکن القول بان اللغه قدیمه الوجود، و لها وظیفه کبری فی حیاه الانسان. لان المرء یتخذها وسیله للتعبیر عن افکاره و احساساته، و هی ترتبط بالمنصه الروحیه عن طریقه التذوق الجمالی للتراث الادبی. والتفکیر لا یمکن ان یتم دون استخدام الالفاظ الداله علی معان خاصه و لذلک قیل «التفکیر کلام نفسی، و الکلام تفکیر جهری» و من اغراض اللغه انها تعتبر وسیله لنشر الثقافه بین افراد الامه و نقلها من السلف الی الخلف و هی الطریقه الفضلی للتفاهم بین الافراد و یجب ان تدرس علی اساس اهمیتها الوظیفیه فی الحیاه و لذلک یعمل المدرسون علی اقدار الطلاب علی الکلام للتعبیر عما فی نفوسهم بصوره صحیحه. فاللغه تقترن دائما بعملیه التواصل و ان لم تتواصل فلیس لها وجود و فناوها و زوالها یعنی شیئا واحدا. هو خروجها من دائره التواصل.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
عربی
صفحات:
135 -152
فایل متن این مقاله در مگیران وجود ندارد!
دسترسی به متن مقالات تنها در صورت اعلام موافقت و همراهی نشریات با مگیران امکان پذیر است.
شایان ذکر است خدمات مگیران به نشریات به صورت رایگان ارایه می‌شود. کافی است هر نشریه ضمن اعلام موافقت کتبی خود با این خدمات فایل PDF مقالات را در اختیار ما قرار دهد.
شما نیز می‌توانید با پیشنهاد استفاده از خدمات مگیران به نشریه‌ای که مقاله شما در آن منتشر شده‌است آن را از این طریق در اختیار کاربران این پایگاه مرجع قرار دهید.