بررسی اثر اسانس روغنی زنیان (Carum copticum L.) بر فراسنجه های تخمیر شکمبه ای در شرایط آزمایشگاهی

پیام:
چکیده:

هدف از انجام این پژوهش بررسی اثر اسانس روغنی زنیان بر فراسنجه های تخمیر یک جیره گوسفند پرواری با استفاده از آزمون تولید گاز بود. بدین منظور سطوح مختلف اسانس زنیان (صفر، 150، 300، 450 و 600 میلی گرم در لیتر) به سرنگ های اندازه گیری گاز که حاوی جیره بودند، افزوده شد. در مرحله اول انکوباسیون به مدت 144 ساعت به طول انجامید و فراسنجه های حداکثر گاز تولیدی بالقوه یا نقطه مجانب منحنی تولید گاز (A)، فاز تاخیر (L) و تجزیه پذیری ماده خشک برآورد گردید. در مرحله دوم پس از 24 ساعت انکوباسیون مقدار گاز تولیدی، غلظت کل اسیدهای چرب فرار، آمونیاک، توده ی میکروبی، ضریب تفکیک و قابلیت هضم حقیقی ماده ی آلی اندازه گیری شد. افزودن اسانس زنیان باعث شد فراسنجه های A و تجزیه پذیری ماده ی خشک کاهش یابد و در مقابل فاز تاخیر افزایش یافت. استفاده از اسانس باعث افزایش توده ی میکروبی در سطوح 150 و 300 میلی گرم در لیتر در مقایسه با سایر تیمارها شد. ضریب تفکیک نیز تحت تاثیر اسانس زنیان به طور معنی داری افزایش یافت. با افزایش دوز اسانس مورد استفاده قابلیت هضم حقیقی ماده ی آلی نیز کاهش یافت. به طور کلی نتایج این پژوهش نشان داد که اسانس زنیان دارای فعالیت ضد میکروبی علیه میکروارگانیسم های شکمبه است و در سطوح بالا مهار کننده ی تخمیر است. این اسانس توانایی تغییر در تخمیر شکمبه ای را دارد و بهتر است اثرات آن در سطوح پایین تر بر تولید اسیدهای چرب و توده ی میکروبی مورد ارزیابی قرار گیرد.

زبان:
فارسی
صفحه:
17
لینک کوتاه:
magiran.com/p1155975 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.