تعیین دوره بحرانی کنترل علف های هرز آویشن باغی(Thymus vulgaris)

پیام:
چکیده:
به منظور تعیین دوره بحرانی کنترل علف های هرز آویشن باغی (Thymus vulgaris L.) آزمایشی در سال زراعی 1388 در مزرعه گیاهان دارویی دانشگاه شاهد تهران در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار و 18 تیمار اجرا شد. تیمارها در دو سری شامل کنترل و تداخل علف های هرز به فاصله 15، 30، 45، 60، 75، 90، 105 و 120 روز پس از آغاز فصل رشد در بهار (یکم فروردین) به همراه دو تیمار شاهد (تداخل و کنترل تمام فصل) در نظر گرفته شدند. برای تعیین زمان آغاز و پایان دوره بحرانی کنترل علف های هرز آویشن به ترتیب از توابع غیر خطی نوع لجستیک و ویبول استفاده شد. علف های هرز غالب شامل خاکشیر وحشی (Descurainia Sophia L.)، پیچک صحرایی (Convolvulus arvensis L.)، کاهوی وحشی (Lactuca scariola L.) و پیرگیاه (Senecio vulgaris L.) بودند. نتایج نشان داد که دوره های تداخل و کنترل علف هرز اثر معنی داری بر وزن خشک و تعداد علف های هرز دارند. دوره بحرانی کنترل علف های هرز بر اساس عملکرد وزن تر پیکره رویشی آویشن با احتساب 5% افت عملکرد مجاز بین 41 تا 90 روز و با احتساب 10% افت عملکرد بین 54 تا 76 روز پس از آغاز رشد رویشی تعیین شد. این دوره بر مبنای وزن خشک آویشن با احتساب 5% افت عملکرد بین 12 تا 94 و با قبول10% کاهش بین 29 تا 78 روز پس آغاز فصل رشد بدست آمد و برای عملکرد اسانس، دوره بحرانی مهار علف های هرز بین 20 تا 105 و 30 تا 86 روز به ترتیب با 5% و 10% افت عملکرد مجاز برآورد شد.
زبان:
فارسی
صفحات:
25 -37
لینک کوتاه:
magiran.com/p1158162 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.