شبیه سازی اثر تغییر اقلیم بر تولید نخود در شرایط دیم و آبی کرمانشاه

پیام:
چکیده:
تغییر اقلیم ناشی از افزایش CO2 و سایر گازهای گلخانه ای در آینده می تواند اثرات قابل توجهی بر تولید محصولات زراعی داشته باشد. هدف از این تحقیق، بررسی اثر تغییر اقلیم آینده بر رشد، عملکرد و مصرف آب نخود (Cicer arietinum L.) تحت شرایط دیم و آبی کرمانشاه بود. سناریوهای مورد بررسی عبارت بودند از افزایش 2 برابری غلظت CO2، افزایش 4 درجه ای دما و کاهش 2 درصدی بارندگی به صورت تنها و ترکیب با یکدیگر. شبیه سازی ها با استفاده از مدل SSM-Chickpea برای هر سناریو و همچنین برای اثر ترکیبی آن ها انجام شد. نتایج شبیه سازی نشان داد که تغییر اقلیم موجب افزایش 89 درصدی عملکرد دانه در شرایط دیم و کاهش 33 درصدی آن در شرایط آبی خواهد شد. اگرچه افزایش غلظت CO2 محیط به صورت مستقیم اثرات مثبتی بر عملکرد نخود می گذارد اما به نظر می رسد عامل تعیین کننده ی عملکرد این گیاه در آینده اثرات غیرمستقیم آن به ویژه افزایش دما باشد. از دیگر نتایج به دست آمده می توان به افزایش 81 درصدی کارایی مصرف آب در شرایط دیم و کاهش 25 درصدی آن در شرایط آبی اشاره کرد. همچنین در آینده به علت افزایش درجه حرارت، طول دوره ی رشد گیاه کاهش خواهد یافت. بر اساس نتایج شبیه سازی، پیش بینی می شود در آینده میزان آب آبیاری مورد نیاز برای کشت آبی نخود کاهش یابد اما با توجه به محدودیت های موجود در بخش آب های کشاورزی، و با توجه به عملکرد قابل قبول زراعت دیم نخود، به نظر می رسد سودآوری نسبی زراعت آبی این گیاه برای کشاورزان منطقه کاهش یابد. اگرچه در حال حاضر هم سطح زیر کشت زراعت آبی این گیاه در مقایسه با سطح زیر کشت دیم آن خیلی کم است.
زبان:
فارسی
صفحات:
235 -252
لینک کوتاه:
magiran.com/p1159319 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 700,000ريال می‌توانید 100 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.