روش های تعیین پارامترهای ایمنی حرارتی مواد پرانرژی با استفاده از گرماسنجی روبشی دیفرانسیلی(DSC)

چکیده:
امروزه کاربردهای نظامی و غیر نظامی مواد پرانرژی رشد چشمگیری داشته است. با توجه به خطرات مربوط به ناپایداری و انفجار حرارتی مواد پرانرژی لازم است تا قبل از تولید، مشخصه های ایمنی و پتانسیل خطر این مواد در مقیاس آزمایشگاهی مورد بررسی قرار گیرد. در این مقاله روش های تعیین و تحلیل پارامترهای مربوط به پایداری و انفجار حرارتی مواد پرانرژی مانند انرژی فعال سازی، ثابت پیش نمایی، دمای تجزیه خود شتابی، دمای بحرانی انفجار حرارتی، زمان رسیدن به بیشینه سرعت، افزایش دمای آدیاباتیک، پتانسیل انفجار، شاخص پتانسیل خطر و سازگاری و عدم سازگاری مواد پر انرژی با دیگر مواد در ارتباط با استفاده از گرماسنجی روبشی دیفرانسیلی (DSC) مورد بررسی قرار گرفته است. برای تعیین مقدار انرژی فعالسازی و فاکتور فرکانس روش مکمل معرفی شده است که در آن ابتدا از روش های بدون مدل برای بدست آوردن مقدارEa و مقایسه مقدار آن با روش های مدلدار استفاده میکند. در این روش از یک روش بدون مدل (ویازوکین) برای بدست آوردن مقادیرEa استفاده میشود، که این مقادیر با مقادیر بدست آمده از روش های مدل دار (کوتس –ردفرن) مقایسه میشود. سپس با استفاده از مقدار انرژی فعالسازی به دست آمده، سایر پارامترهای ایمنی با استفاده از معادلات مشخصهی هر پارامتر، به دست میآیند.
زبان:
فارسی
صفحه:
41
لینک کوتاه:
magiran.com/p1159400 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!