بررسی تطبیقی اکسنت ها در کنش های پریودیک درام و موسیقی

پیام:
چکیده:
چند وجهی بودن مسائل مربوط به «انسان»، نیاز به ابزارهایی با قابلیت مطالعه چن دوجهی برای شناخت و بررسی مسائل مرتبط به وی را اجتناب ناپذیر می نماید. در مطالعه حاضر نیز به جهت پیچیدگی فرایند ادراک پریودها در آثار هنری، از یک بررسی بین ارشته ای استفاده شده که در اینجا درام و موسیقی است. مطالعه اکسنت ها به صورت تطبیقی در هنرهای تجسمی، دراماتیک و موسیقی نشان می دهد چگونه ساختار کلی هنرها در مراحل خلق و ادراک از اصول مشترکی پیروی م یکنند. بررسی منابع اکسنت ها در هنرهای دراماتیک و موسیقی، که در این مقاله به آن پرداخته شده، بیانگر گستردگی طیف ابزارها و تنوع آنها برای ایجاد تنوع و برجستگی است. شاخ صهای اصلی عوامل صوتی، تصویری و دراماتیک به همراه تاثیرات متقابل اکسنت ها بر روی هم بخش پایانی این مطالعه را شکل می دهد. در این دو بخش چگونگی ایجاد پریودها در هنرهای دراماتیک و موسیقی به همراه نمونه هایی مورد بررسی قرار می گیرد. به عنوان یک نتیج هگیری کلی، شرایط متنوع ترکیب عوامل صوتی، تصویری و دراماتیک در بافت کلی اثر در چهار وضعیت مختلف «انطباق کامل، » «وضعیت نامنظم یا عدم انطباق «،» کنتراپونتیک» و «هارمونایز یا انطباق دو عامل در مقابل حرکت مستقل عامل سوم» بررسی می شوند. در پایان این بررسی و به عنوان نتیجه نهایی، مولف دیاگرامی را پیشنهاد می کند
زبان:
فارسی
صفحات:
93 -106
لینک کوتاه:
magiran.com/p1161618 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 700,000ريال می‌توانید 100 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.