تخمین پارامترهای مقاومت برشی زه کشی شده خاک های ریزدانه جنوب تهران با استفاده از مدل رگرسیون غیرخطی

پیام:
چکیده:
همواره تعیین دقیق پارامترهای مقاومت برشی خاک های ریزدانه با مشکلاتی همراه است. یکی از مهمترین این مشکلات، تهیه نمونه دست نخورده با کیفیت مناسب برای انجام آزمایش های برشی خاک به منظور تعیین پارامتر های مکانیکی خاک می باشد. لذا محققین مختلفی در طی چند دهه گذشته سعی نموده اند تا با ایجاد ارتباطی بین پارامترهای مقاومتی با خصوصیات فیزیکی خاک ها در یک ساختگاه مشخص، امکان تخمین پارامترهای مقاومتی را بر اساس خصوصیات فیزیکی خاک ها فراهم نمایند.
هدف از تحقیق حاضر تخمین پارامترهای مقاومتی یک ساختگاه وسیع از نوع آبرفت ریزدانه در جنوب شهر تهران می باشد. این تخمین بر مبنای تحلیل آماری داده های گردآوری شده از این ساختگاه صورت پذیرفته است. بر این اساس، ابتدا اطلاعات ژئوتکنیکی شامل پارامترهای فیزیکی و مقاومتی 294 گمانه حفر شده در این ساختگاه گردآوری گردیده است. سپس این داده ها بطور مستقل مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفته است و بر اساس این تحلیل ها، برآوردی از پارامترهای ژئوتکنیکی ساختگاه در اعماق مختلف و با سطح اطمینان قابل قبول ارائه گردیده است. علاوه برتجزیه و تحلیل مستقل داده ها، بر پایه داده های گردآوری شده از این گمانه ها، مدل رگرسیونی غیرخطی جهت تخمین پارامترهای مقاومت برشی ساختگاه برحسب خصوصیات فیزیکی شاخص خاک های ریزدانه (درصد رطوبت و شاخص خمیری) ارائه گردیده است. مدل ارائه شده با دقت قابل قبولی قادر به پیش بینی پارامترهای مقاومت برشی زهکشی شده خاک ساختگاه مورد مطالعه و ساختگاه های مشابه می باشد.
زبان:
فارسی
در صفحه:
1869
لینک کوتاه:
magiran.com/p1161782 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!