بررسی تراکم، ژئومورفولوژی و پهنه بندی ارتفاعی نبکاهای حاشیه غربی دشت لوت و تاثیرات پوشش گیاهی بر مورفولوژی آنها

چکیده:
نبکاها به‎دلیل ترکیب دو علم اکولوژی و ژئومورفولوژی (پوشش گیاهی و تپه ماسه‎ای)، همواره مورد توجه اندیشمندان این علوم هستند. این پژوهش به بررسی تراکم، ژئومورفولوژی و پهنه بندی ارتفاعی نبکاهای غرب دشت لوت پرداخته است. پژوهش از نوع توصیفی، تحلیلی، برپایه روش‎های میدانی، آماری و کتابخانه ای است، به این‎گونه که پس از شناسایی پهنه مطالعاتی با استفاده از تصاویر ماهواره ای و عکس‎های هوایی، با بررسی میدانی منطقه و از طریق ترانسکت و پلات، نبکاهای مورد نظر انتخاب و ویژگی‎های مورفومتری نبکاها و نوع گیاه در هر پلات اندازه گیری شده و با استفاده از نرم‎افزار اس.پی.اس.اس. تحلیل آماری آنها شامل تحلیل همبستگی و فراوانی انجام شده و با یکدیگر مقایسه شدند. در مرحله بعد با استفاده از نرم‎افزار ARC GIS توزیع و پراکندگی نبکاهای هر یک از گونه‎ها نقشه‎سازی شده و به پهنه‎بندی ارتفاعی نبکاها در منطقه پرداخته شد. نتایج به‎دست آمده از تحلیل همبستگی عناصر مورفومتری نبکاها نشان می‎دهد که نبکاهای هر گونه گیاهی در دو پلات مجاور، ویژگی‎های متفاوتی دارند که این موضوع تاثیرات متفاوت عوامل تاثیرگذار نبکاها، از جمله اندازه پوشش گیاهی و فرآیندهای بادی بر قسمت‎های مختلف منطقه را نشان می دهد. پراکندگی نبکاهای هر یک از گونه‎های گیاهی از الگوی خاصی پیروی می کند، بدین صورت که بعضی گونه‎ها مانند خارشتر، فقط در قسمت‎های جنوبی منطقه مشاهده شدند. همچنین از لحاظ پهنه‎بندی ارتفاعی نبکاها، پلات‎های مورد نظر با یکدیگر تفاوت دارند، به‎طوری که برخی گونه‎ها در شمال منطقه نبکاهای بلندتری را تشکیل داده و برخی دیگر در قسمت‎های مرکز و جنوبی متمرکز شده-اند.
زبان:
فارسی
صفحات:
17 -42
لینک کوتاه:
magiran.com/p1162981 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!