بررسی قدرت پیش بین هوش هیجانی و مولفه های آن بر میزان رضایتمندی زناشویی زوجین جوان

چکیده:
مقدمه
اعتقاد بر این است که هوش هیجانی (EQ) بر رضایتمندی زناشویی تاثیر می گذارد. این مطالعه به منظور بررسی قدرت پیش بینی، هوش هیجانی بر رضایتمندی زناشویی از زوجین جوان در شهرستان زابل انجام شد.
روش کار
در این پژوهش 100زوج (100مرد 100زن) از افرادی که در 6 ماهه اول سال 91 جهت ازدواج به مرکز مشاوره مراجعه نموده بودند به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. اطلاعات با استفاده از پرسشنامه هوش هیجانی و پرسشنامه رضایتمندی زناشویی جمع آوری گردید و سپس با نرم افزار spss و با استفاده از آزمون همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته ها
نتایج نشان داد که بین هوش هیجانی و رضایتمندی زناشویی درهر دو جنس زنان (r=%60،p<0/0001)و مردان r=%74،p<0/0001)) رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. قدرت پیش بینی هوش هیجانی برای پیش بینی رضایتمندی زناشویی از نظر آماری معنی دار بود و این قدرت پیش بینی برای مردان بالاتر از زنان بود. و همچنین به ترتیب مولفه های کنترل تنش، بین فردی و درون فردی در مردان و مولفه خلق خوی عمومی در زنان بیشترین همبستگی را با رضایتمندی زناشویی داشتند.
نتیجه گیری
از آنجا که ارتباط مثبت بین هوش هیجانی و رضایتمندی زناشویی در زوجین جوان وجود دارد، بنابراین هوش هیجانی باید به عنوان یک متغیر مهم و تاثیر گذار برای بهبود رضایت زناشویی در افرادی که تصمیم به ازدواج دارند، در نظر گرفته شود. تمرکز بر روی هوش هیجانی در ارزیابی و ارائه خدمات مشاوره برای زوجین قویا پیشنهاد می گردد.
زبان:
فارسی
صفحه:
20
لینک کوتاه:
magiran.com/p1164266 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!