اثر یک جلسه تمرین شدید بی هوازی (تست وینگیت) برشاخص های ایمونوهماتولوژیک ورزشکاران حرفه ای شهرستان زاهدان

چکیده:
مقدمه
واکنش های ایمونو هماتولوژیک به شرایط استرس زا، از جمله موضوعات مورد توجه محققین بوده است. هدف ازتحقیق حاضر بررسی اثر یک جلسه تمرین بی هوازی شدید بر برخی شاخص های ایمونوهماتولوژیک در ورزشکاران می باشد.
روش پژوهش: این مطالعه از نوع نیمه تجربی می باشد که در آن تعداد 20 ورزشکار حرفه ای رشته والیبال با میانگین سنی 5 ± 25 سال به صورت هدفمند دعوت به همکاری شدند. در این تحقیق از آزمون وینگیت 30 ثانیه برای ارزیابی توان بی هوازی استفاده شد. نمونه های خونی قبل، بلافاصله بعد و دو ساعت بعد از تمرین جمع آوری شد و سطوح شاخص های ایمونوهماتولوژیک در آزمایشگاه تعیین گردید.
یافته ها
نتایج حاصل از تحقیق نشان داد که سطوح سلول های ایمونوهماتولوژیک (لکوسیت، لنفوسیت، نوتروفیل، اریتروسیت و پلاکت ها) قبل، بعد و دوساعت پس از تمرین تغییر معناداری دارد (P<0.01).
نتیجه گیری
نتایج نشان داد که یک جلسه تمرین شدید بی هوازی تاثیر معناداری بر شاخص های ایمونوهماتولوژیک ورزشکاران دارد.
زبان:
فارسی
در صفحه:
42
لینک کوتاه:
magiran.com/p1164272 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!