بررسی شیوع عفونت های انگلی روده ای در بین متقاضیان کارت سلامت شهر زابل درسال1391

چکیده:
مقدمه
عفونت های انگلی روده ای از جمله رایج ترین عفونتها در سراسر جهان هستند. تحقیقات اپیدمیولوژیکی انجام شده در کشورهای مختلف نشان داده است که وضعیت اجتماعی و اقتصادی فرد علت مهم است. نظر به اهمیت مطالعات اپیدمیولوژیک به عنوان اولین قدم جهت شناخت وکنترل انواع آلودگی های انگلی و نیز به دلیل نبود آمار دقیقی از میزان آلودگی در متقاضیان کارت سلامت شهرستان زابل، انجام این بررسی ضروری به نظر رسید.
روش پژوهش: در این مطالعه مقطعی که در نیمه اول سال 1391 انجام شد، جمعا 210 نفر از متقاضیان کارت سلامت با روش نمونه گیری آسان انتخاب گردیدند و متغیرهایی از قبیل سن، جنس و شغل ثبت شد. برای تشخیص آلودگی های انگلی از روش مستقیم و فرمالین اتر استفاده گردید.
یافته ها
نتایج نشان داد که میزان شیوع آلودگی 4/25 درصد بود. میزان شیوع آلودگی درمردان 5/25 درصد و در زنان6/24 درصد بود. میزان آلودگی به تک یاخته های روده ای شامل ژیاردیا 6/56 درصد، انتامباکلی 30/28 درصد، انتامباهیستولیتیکا 89/1 درصد و آسکاریس43/9 درصد، انگل کرمی تنیا 89/1 درصد و هیمنولپیس نانا 89/1% بوده است. در این مطالعه بین جنس و شغل بامیزان آلودگی انگلی ارتباط معنی داری دیده نشد.
نتیجه گیری
جهت کاهش آلودگی در این افرا د، مواردی مثل آزمایش مدفوع هرسه ماه یک بار با روش های برتر تغلیظی فرمالین-اتر، نظارت و اعمال ضوابط و مقررات دقیق بهداشتی از سوی کارشناسان بهداشت، آموزش های مستقیم در مورد بهداشت فردی اجتماعی و آموزش نحوه انتقال انگل ها پیشنهاد می شود.
زبان:
فارسی
در صفحه:
53
لینک کوتاه:
magiran.com/p1164275 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!