بررسی رابطه ی میان ادراک از عدالت سازمانی و سلامت روانی

پیام:
چکیده:
مقدمه
عدالت سازمانی تلقی کارکنان از میزان رعایت انصاف و برابری در محیط کار میباشد. به نظر میرسد که عدالت سازمانی با سلامت روانی رابطه داشته باشد. با توجه به اینکه مطالعات انجام شده در این زمینه اندک میباشند، این پژوهش سعی دارد که رابطه ادراک کارکنان از عدالت سازمانی را با سلامت روانی آنان، مورد بررسی قرار دهد.
روش پژوهش: جامعه آماری پژوهش پیش رو کارکنان جهاد کشاورزی شهرستان زاهدان می باشند (500 نفر)، که به این منظور 133 نفر از این کارکنان به طور تصادفی ساده انتخاب و به دو پرسشنامهی عدالت سازمانی (OGQ) و سلامت عمومی (GHQ) پاسخ داده اند. پرسشنامه عدالت سازمانی، عدالت را در چهار بعد (توزیعی، روی های، بین فردی و اطلاعاتی) و پرسشنامه سلامت عمومی، سلامت روانی را در چهار بعد (علایم جسمانی، علائم اضطرابی و اختلال خواب، علائم اجتماعی و علائم افسردگی) مورد آزمون قرار میدهد. تحلیل داده ها با استفاده از spss و همبستگی پیرسون انجام شد.
یافته ها
نتیجه به دست آمده حاکی از وجود رابطه معنی دار و معکوس بین عدالت سازمانی، عدالت توزیعی، عدالت روی های، عدالت اطلاعاتی و عدالت بین فردی با سلامت روانی کارکنان میباشد،که رابطه بین ادارک از عدالت سازمانی و عدالت اطلاعاتی با سلامت روانی در سطح اطمینان 99 درصد و رابطه بین عدالت توزیعی، عدالت روی های و عدالت بین فردی با سلامت روانی در سطح اطمینان 95 درصد معنی دار میباشد. همچنین قویترین رابطه بین خود ادراک از عدالت سازمانی و سلامت روانی میباشد.
نتیجه گیری
با توجه به یافته های تحقیق که عدالت سازمانی و ابعادش با سلامت روان رابطه معنی داری داشتند. بنابراین به منظور داشتن منابع انسانی سالم، مخصوصا از نظر سلامتی روانی ایجاد شرایطی در سازمان که منابع انسانی عدالت بالایی را در سازمان درک کنند ضروری به نظر میرسد، چون عدم ادراک عدالت توسط کارکنان و در نتیجه آن پایین بودن سلامتی روانی، مشکلی است که به فرد و سازمان صرفنظر از مقام سازمانی که دارا می باشد، آسیب وارد میکند.
زبان:
فارسی
در صفحه:
32
لینک کوتاه:
magiran.com/p1164279 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!