بررسی سرواپیدمیولوژیک آنتی بادی های ضد توکسوپلاسما گوندی و ضد ویروس اپشتاین بار در در دهندگان خون پایگاه انتقال خون گناباد

پیام:
چکیده:
مقدمه
توکسوپلاسموز یکی از بیماری های انگلی شایع در دنیا است که عامل آن می تواند به مدت 50 روز در دمای 4 درجه سانتی گراد در شرایط یخچال بانک خون زنده بماند. بنابراین یکی از عوامل خطر زا برای انتقال توکسوپلاسما، عفونت منتقله از طریق تزریق خون دهندگان به ظاهر سالم است. ویروس اپشتین بار (EBV) نیز، یک گاماهرپس ویروس بوده و انتقال آن از طریق فرآورده های خونی سلولی و پلاسمای غنی از پلاکت گزارش شده است. در ایران بررسی خونهای اهدایی از نظر توکسوپلاسما گوندی و ویروس اپشتین بار انجام نمی شود. هدف از این مطالعه بررسی شیوع سرمی آنتی بادی های ضد توکسوپلاسما گوندی و اپشتین بار ویروس در اهداکنندگان خون پایگاه انتقال خون گناباد بوده است.
روش پژوهش: در این مطالعه توصیفی- تحلیلی که به روش مقطعی انجام گرفت، سرم 300 نفر از اهداکنندگان خون در سال 1390 به طور تصادفی انتخاب و عیار آنتی بادی های IgG و IgM توکسوپلاسموز و IgG اپشتین بار ویروس با روش الایزا اندازه گیری شد. پس از ورود اطلاعات به نرم افزار آماری SPSS 16 داده ها آنالیز گردید.
یافته ها
در این مطالعه 300 اهدا کننده مورد بررسی قرار گرفتند که 62 نفر (7/20درصد) زن و 238 نفر (3/79درصد) مرد بودند. میانگین سنی نمونه ها 34 سال (حداقل 18 و حداکثر 62 سال) بود. طبق نتایج این مطالعه 48 نفر (16درصد) از اهدا کنندگان تنها برای IgG، 5 نفر(6/1درصد) برای IgGو IgM و 2 نفر (6/0درصد) تنها برای IgM مثبت بودند. بنابراین شیوع آنتی بادی های IgG و IgM توکسوپلاسموز به ترتیب 7/17درصد و 3/2درصد به دست آمد. اهدا کنندگان IgM توکسوپلاسموزیس مثبت شامل 4 اهداکننده مستمر، یک نفر اهداکننده با سابقه و دو نفر اهداکننده بار اول بودند. آنتی بادی IgG اپشتین بار ویروس در 139 نفر (3/46درصد) مثبت بود. از 139 نفر مثبت 109 نفر مرد(3/46درصد) و 30 نفر زن(4/48درصد) و از نظر نوع اهداکننده، 36 نفر اهدا کننده بار اول، 34 نفر اهداکننده با سابقه و 69 نفر اهداکننده مستمر بودند.
نتیجه گیری
در این مطالعه عفونت حاد توکسوپلاسما در 3/2درصد از اهدا کنندگان شناسایی شده که با توجه به اینکه 4 نفر جزو اهدا کنندگان مستمر و یک نفر جزو اهداکنندگان با سابقه بودند، لزوم انجام غربالگری برای این آلودگی ها را در مراکز انتقال خون آشکار می سازد در این مطالعه میزان شیوع عفونت EBV در مقایسه با دیگر مطالعات از درصد کمتری برخوردار بود.
زبان:
فارسی
در صفحه:
60
لینک کوتاه:
magiran.com/p1164283 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!