تاثیر میزوپروستول خوراکی بر پیامدهای پس از کورتاژ تخلیه ای سه ماهه اول بارداری

پیام:
چکیده:
مقدمه
با توجه به شیوع کورتاژ تخلیه ای به عنوان یکی از روش های مورد استفاده در سقط سه ماهه اول بارداری این مطالعه به منظور بررسی تاثیر تجویز میزوپروستول خوراکی پس از کورتاژ تخلیه ای بر میزان درد، خونریزی و ضخامت آندومتر متعاقب کورتاژ انجام گرفت.
روش پژوهش: در این کارآزمایی بالینی 120 زن کاندید کورتاژ تخلیه ای در سه ماهه اول بارداری به صورت تصادفی به دو گروه تقسیم شدند. در گروه مورد مطالعه در دو نوبت بلافاصله و شش ساعت پس از انجام کورتاژ تخلیه ای 200 میکروگرم میزوپروستول خوراکی به بیماران تجویز شد و افراد دو گروه از نظر میزان درد در ساعت های 6 و 24 و روز دهم پس از عمل، تعداد روزهای خونریزی و مقدار خونریزی و ضخامت آندومتر در سونوگرافی روز دهم پس از عمل مورد بررسی قرار گرفتند.
یافته ها
نتایج مطالعه نشان داد که تجویز میزوپروستول سبب کاهش مدت خونریزی از 3/2± 8/5 روز به 5/1±5/3 روز(001/0 >P) و مقدار خونریزی از 1/2± 6/8 روز به 8/1±7/5(001/0 >P) و کاهش ضخامت آندومتر در سونوگرافی روز دهم پس از جراحی از 6/1 ± 1/7 میلی متر به 3/1 ± 2/5 (001/0 >P) شده است. اما به لحاظ بالینی تاثیر چندانی بر میزان درد پس از جراحی نداشته است.
نتیجه گیری
تجویز 200 میلی گرم میزوپروستول خوراکی بلافاصله و شش ساعت پس از عمل کورتاژ تخلیه ای در سه ماهه اول بارداری می تواند موجب کاهش تعداد روزهای خونریزی، مقدار خونریزی و کاهش ضخامت آندومتر در سونوگرافی روز دهم پس از عمل شود.
زبان:
فارسی
در صفحه:
25
لینک کوتاه:
magiran.com/p1164284 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!