تحلیل مفهوم مراقبت در بستر اورژانس پیش بیمارستانی سوختگی بر اساس مدل هیبرید

پیام:
چکیده:
سابقه و هدف

مراقبت پیش بیمارستانی، مفهومی ذهنی، چند بعدی، مبهم و مرتبط با سیستم مراقبت سلامت و بیماری ها است و در کل جهان روی اهمیت و ارتقاء آن در مصدومین دچار سوختگی تمرکز شده است. تعاریف زیادی از مراقبت پیش بیمارستانی اورژانس وجود دارد، اما هنوز مفهوم مراقبت پیش بیمارستانی اورژانس غیر قابل درک (غیر عینی)، انتزاعی و غیر محسوس در عملکرد پرستاری می باشد و بحث و مناظره بسیاری درباره مراقبت پیش بیمارستانی در پرستاری، مرور متون و آنالیز آن وجود دارد. لذا وجود ابهامات زیاد در این زمینه پژوهشگر بر آن شد تا در این مطالعه به تجزیه و تحلیل مفهوم مراقبت در اورژانس پیش بیمارستانی بپردازد.

مواد و روش ها

در این پژوهش تجزیه و تحلیل مفهوم به روش هیبرید در سه مرحله انجام شد. در مرحله نظری، مروری بر مقالات مرتبط موجود در پایگاه های اطلاعاتی معتبر تا سال 2012 صورت گرفت و مقالات ارزیابی و تحلیل شدند. در مرحله کار در عرصه مصاحبه با 4 نفر پرستار شاغل در بخش اورژانس، 4 نفر از مربیان پرستاری، 4 نفر از پرسنل 115، 5 نفر از مصدومین دچار سوختگی و بستگان آنها و 1 نفر پزشک اورژانس سوختگی انجام شد. سپس نتایج دستنویس شد و آنالیز محتوا صورت گرفت. در مرحله نهایی تحلیلی کلی از دو مرحله قبلی انجام گرفت.

یافته ها

در نهایت 6 درونمایه اصلی برای مراقبت پیش بیمارستانی پدیدار شدند که عبارتند از «مراقبت در اولین تماس»، «برآوردن نیاز بیمار»، «امنیت»، «مبتنی بر شواهد»، «هماهنگی» و «وسیله حمل و نقل» بیمار. همچنین درونمایه های مربوط به ویژگی های کامل یک پرستار ارائه دهنده مراقبت در اورژانس پیش بیمارستانی شامل شایستگی، دانش، مهارت و تجربه، تخصص و داشتن نگرش صحیح شناسایی شدند.
استتناج: به نظر می رسد نتایج این پژوهش توانست تا حدودی به واضح شدن مفهوم مراقبت در اورژانس پیش بیمارستانی کمک نماید که این امر خود می تواند باعث ارائه خدمات در اورژانس پیش بیمارستانی بر اساس نیاز بیمار و به صورت کل نگر، بهبود نتایج و پیامدهای صدمات سوختگی و کاهش هزینه های بستری گردد. همچنین با شناسایی عوامل تسهیل کننده، بازدارنده و مفهوم مراقبت در اورژانس پیش بیمارستانی، مدیران و مربیان پرستاری خواهند توانست با اتکاء بر بصیرتی مبتنی بر یافته های علمی، فعالیتهای مدیریتی و آموزشی خود را به گونه ای طراحی و اجرا کنند که شرایط لازم برای یادگیری و اجرای صحیح و با کیفیت مراقبت در اورژانس پیش بیمارستانی در پرستاران فراهم آید.

زبان:
فارسی
صفحات:
413 -421
لینک کوتاه:
magiran.com/p1165833 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.