تاثیر رفلکسولوژی پا بر شاخصهای فیزیولوژیک در بیماران مبتلا به کمردرد مزمن

پیام:
چکیده:
سابقه و هدف
کمردرد یکی از مشکلات رایج در جوامع امروزی است که اثرات منفی بر جنبه های مختلف زندگی به جا می گذارد. یکی از روش های موثر جهت کاهش عوارض کمردرد، رفلکسولوژی پا است. رفلکسولوژی پا سبب کاهش میزان تنفس، نبض و فشار خون می شود. این پژوهش با هدف تعیین تاثیر رفلکسولوژی پا بر شاخصهای فیزیولوژیک در بیماران مبتلا به کمردرد انجام شد.
مواد و روش ها
در این کارآزمایی بالینی 150 مرد مبتلا به کمردرد مراجعه کننده به بخش فیزیوتراپی بیمارستان بقیه الله تهران بر اساس نمونه گیری مبتنی بر هدف وارد مطالعه شده و سپس به صورت تصادفی در سه گروه مداخله (انجام رفلکسولوژی پا در نقطه واقعی به مدت سه جلسه یک هفته در میان)، شاهد، و درمان نما (انجام ماساژ با فشار کم در همه نقاط به مدت سه جلسه یک هفته در میان) قرار گرفتند. برای اندازه گیری شاخصهای فیزیولوژیک از دستگاه فشار سنج و گوشی پزشکی استفاده شد که پایایی و اعتبار آنها تایید گردید. جهت تحلیل داده ها از SPSS 18 و آزمونهای کروسکال والیس و کای دو استفاده شد.
یافته ها
میانگین تنفس، نبض و فشار خون قبل از مداخله در سه گروه تفاوت معنی داری نداشت. اما میانگین تنفس و فشار خون در هر سه گروه پس از مداخله کاهش یافت (05/0>p).
نتیجه گیری
طبق نتایج این پژوهش، رفلکسولوژی پا در کاهش شاخصهای فیزیولوژیک بیماران مبتلا به کمردرد موثر است. لذا به پرستاران برای استفاده از آن در این بیماران پیشنهاد می شود.
زبان:
فارسی
صفحات:
286 -290
لینک کوتاه:
magiran.com/p1168360 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!