بررسی سلامت روانی و میزان عزت نفس دانشجویان سال اول و آخر یک آموزشگاه نظامی

پیام:
چکیده:
اهداف
هدف از این پژوهش بررسی میزان سلامت روانی و عزت نفس دانشجویان سال اول و آخر یک آموزشگاه نظامی بود.
روش ها
تحقیق حاضر از نوع علمی- مقایسه ای بود. تعداد 55 نفر از دانشجویان سال اول و 55 نفر از دانشجویان سال آخر یک آموزشگاه نظامی به صورت داوطلبانه برای حضور در تحقیق انتخاب شدند، که همگی پرسشنامه سلامت روانی (GHQ-28) و فرم اصلاح شده پرسشنامه عزت نفس کوپر اسمیت را تکمیل نمودند. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش های آماری، ضریب همبستگی پیرسون و آزمون تی مستقل در سطح معنی داری 95/0 استفاده شد.
یافته ها
نتایج این تحقیق نشان می دهد، که دانشجویان سال آخر از بین مقیاس های سلامت روانی، در علائم اضطراب و اختلال خواب، و نیز علائم افسردگی به میزان معنی داری در شرایط بهتری نسبت به دانشجویان سال اول قرار داشتند، اما تفاوت معنی داری از لحاظ نمرات عزت نفس مشاهده نشد. از سوی دیگر بین سلامت روانی و عزت نفس هر دو گروه دانشجویان سال اول و آخر ارتباط معنی داری وجود دارد (05/0p<).
نتیجه گیری
برنامه ها و فرآیند آموزشی موجود در این آموزشگاه موجب ارتقاء سلامت روانی دانشجویان شده است، که این امر خود موجب افزایش عزت نفس آنها نیز خواهد شد. با توجه به قرار گرفتن دانشجویان در سنین جوانی و احتیاج به شکل گیری شخصیت و ثبات در عرصه های مسوولیت پذیری های آینده، و نیز با توجه به ماهیت برنامه های آموزشی موجود، این افراد نیاز بالایی به انجام فعالیت های جسمانی و حرکتی دارند. زیرا فعالیت جسمانی باعث بهبود سلامت روانی و بالا رفتن عزت نفس در آنها می شود..
زبان:
فارسی
صفحات:
103 -110
لینک کوتاه:
magiran.com/p1168497 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.