مقایسه آسیب های عملکردی اندام فوقانی، کیفیت زندگی و سلامت عمومی نظامیان کاربر ایستگاه های تندرستی و نظامیان غیرورزشکار

پیام:
چکیده:
اهداف
پژوهش حاضر با هدف، مقایسه آسیب های عملکردی اندام فوقانی، کیفیت زندگی و سلامت عمومی نظامیان کاربر ایستگاه های تندرستی و نظامیان غیرورزشکار با تاکید بر طبقه بندی آسیب های عملکردی اندام فوقانی انجام شد.
روش ها
این مطالعه توصیفی- مقطعی در سال 1390 روی 120 نفر مرد عضو رسمی ارگان نظامی کشور (شامل 60 نفر کاربر ایستگاه تندرستی و 60 نفر غیر ورزشکار) که به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند، انجام شد. ابزار جمع آوری اطلاعات شامل چهار پرسشنامه اطلاعات جمعیت شناختی، کیفیت زندگی (SF-36)، سلامت عمومی (GHQ-28) و پرسشنامه بومی سازی شده آسیب های عملکردی اندام فوقانی (DASH-38) بود. داده ها با نرم افزار SPSS17 به کمک آزمون هایT آماری تحلیل و مقایسه شد.
یافته ها
میانگین سنی در گروه ورزشکار و غیر ورزشکار به ترتیب 11/3±22/36 و 03/4±81/35 سال بود. میانگین وزن در گروه ورزشکار و غیرورزشکار به ترتیب 41/7±74/70 و 95/6±29/69 کیلوگرم بود. گروه نظامیان کاربر ایستگاه تندرستی نسبت به نظامیان غیر ورزشکار از کیفیت زندگی و سلامت عمومی بالاتری برخوردار بودند و میزان آسیب های عملکردی اندام فوقانی در نظامیان کاربر ایستگاه تندرستی به طور معنی داری پایین تر بود (p< 0.05).
نتیجه گیری
استفاده از ایستگاه های تندرستی موجب افزایش کیفیت زندگی، سلامت عمومی و کاهش میزان آسیب های عملکردی اندام فوقانی در نظامیان می گردد. بنابراین گنجاندن تمرینات ورزشی در برنامه های روزمره نظامیان ضروری به نظر می رسد.
زبان:
فارسی
صفحات:
111 -116
لینک کوتاه:
magiran.com/p1168498 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.