بررسی ارتباط بین الگوی تغذیه و سلامت روان کارکنان مراکز بهداشتی و درمانی یک دانشگاه علوم پزشکی

پیام:
چکیده:
اهداف

تغذیه سالم بعنوان یکی از مهمترین جنبه های سلامت شناخته شده و بر عملکرد جسمی و فکری افراد تاثیر زیادی دارد. هدف از این مطالعه تعیین ارتباط بین الگوی تغذیه و سلامت روان کارکنان مراکز بهداشتی و درمانی دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج) می باشد.

روش ها

در این مطالعه مقطعی 327 نفر از کارکنان چهار مرکز بهداشتی و درمانی دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج) بصورت تصادفی انتخاب و مورد بررسی قرارگرفتند. ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه بسامد خوراک (FFQ) و پرسشنامه سلامت عمومی (GHQ-28) بود. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS15 و آزمون های تحلیل واریانس یکطرفه، آزمون مقایسه میانگین های مستقل، آزمون همبستگی اسپیرمن و آزمون رگرسیون چند متغیری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

یافته ها

میانگین سنی افراد مورد بررسی 6/7±02/35 و میانگین سابقه کار آنان 8/7±72/11 تعیین گردید. نتایج نشان داد بین میزان مصرف لبنیات، میوه و سبزیجات با اضطراب، افسردگی، شکایات جسمانی، گوشه گیری اجتماعی و نمره کل سلامت روان در هر دو جنس ارتباط معناداری وجود دارد (01/0>P). اما ارتباط بین مصرف سایر گروه های غذایی با سلامت روان معنادار (05/0)

زبان:
فارسی
صفحات:
149 -156
لینک کوتاه:
magiran.com/p1168505 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.