برآورد تابع تقاضای دارو در جمهوری اسلامی ایران

پیام:
چکیده:
اهداف
این مطالعه با هدف برآورد تابع تقاضای دارو برای خانوارهای شهری و روستائی در ایران و شناسایی متغیرهای اثرگذار انجام شد.
روش ها
این مطالعه مطالعه توصیفی- گذشته نگر در سال 1390 انجام گردید. برای جمع آوری داده ها از اطلاعات بودجه خانوار در یک سری زمانی 21 ساله (1389-1369) استفاده گردید. تحلیل داده ها با بهره گیری از نرم افزار اقتصاد سنجی Eviews و آزمون t آماری انجام گرفت.
یافته ها
رابطه معنی دار بین هزینه های داروئی خانوارها و متغیرهای مستقل تابع مشتمل بر شاخص قیمت دارو، درآمد خانوارها و هزینه ویزیت پزشکی وجود داشت. خانوارهای با درآمد بالا (دهک دهم) بیشتر از خانوارهای با درآمد پایین (دهک اول) در بخش دارو هزینه کرده اند. مقدار کشش قیمتی و درآمدی تقاضای دارو برای خانوارهای شهری و روستایی و همچنین میزان تاثیر ویزیت پزشکی بر تقاضای داروی خانوارهای شهری کمتر از یک و بیشتر از صفر برآورد شد.
نتیجه گیری
سیاست گزاران سلامت باید در اتخاذ سیاست های افزایش تعرفه خدمات دارویی، پوشش بیمه ای و جلوگیری از ایجاد تقاضای کاذب و القایی دارو بررسی همه جانبه انجام دهند.
زبان:
فارسی
صفحات:
163 -168
لینک کوتاه:
magiran.com/p1168507 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.