القای مقاومت سیستمیک علیه بیماری سوختگی حاشیه برگ خیار با استفاده از سیلیکات سدیم

پیام:
چکیده:

در این پژوهش امکان القای مقاومت به خیار علیه بیماری سوختگی حاشیه برگ ناشی از باکتری Pseudomonas marginalis با کاربرد تیمارهای 1 و 2 میلی مولار سیلیکات سدیم درشرایطگلخانه مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان دادکه مقاومت گیاه خیارعلیه بیمارگر با کاربرد سیلیکات سدیم با غلظت 2 میلی مولار به طور قابل توجهی افزایش یافت و در نتیجهشدت بیماری درگیاهان تیمار شده نسبت به گیاهان شاهد 62% کاهش یافت.یکی ازمکانیسم های مولکولی درگیر در القای مقاومت ناشی ازسیلیکات سدیم، تحریکتولید پروتئین های مرتبط با بیماری زایی در گیاه است که به عنوان نشانگرهای مقاومت اکتسابی سیستمیک پذیرفته شده است. لذا در این پژوهش فعالیت آنزیم های کیتیناز وβ 1 و4 گلوکاناز در گیاهان خیار تیمار شده با 1 و 2 میلی مولار سیلیکات سدیم، در زمان های 0، 24، 48 و 96 ساعت پس از مایه زنی گیاه توسط P. marginalis، به عنوان نشانگرهای القای مقاومت مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج نشان دادکهفعالیت این دو آنزیم در گیاهان آلوده تیمار شده با سیلیکات سدیم 2 میلی مولار به طور معنی داری بالا بود. حداکثر فعالیت این آنزیم ها در گیاهان تیمار شده با سیلیکات سدیم در زمان 96 ساعت پس از مایه زنی باکتری P. marginalis مشاهده شد. در این زمان فعالیت آنزیم β- 1و4 گلوکاناز معادل U/mg protein 0/025 وآنزیم کیتیناز معادل U/mg protein 0/0085 بود. این نتایج گویایاهیت نقش الیسیتورهای شیمیایی در القای مقاومت سیستمیک به خیار علیهP. marginalis است.

زبان:
فارسی
صفحه:
29
لینک کوتاه:
magiran.com/p1168648 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!